Krev lovlegkontroll

Kommunestyrevedtaket i september om etablering av Os Parkering AS får opposisjonen til å retta krav om lovlegkontroll.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Tore Rykkel (V), Torill Keys (Ap) og Terje Sperrevik (TvS) rettar krav om lovlegkontroll av kommunestyrevedtak i sak 66/09 15. september i år.

Saka handlar om etableering av Os Parkering AS, eit selskap som Os kommune skal eiga saman med Os Sjøfront AS, og som skal eiga og driva eit parkeringshus på Mobergsneset.

Bakgrunnen for krav om lovlegkontroll er at kommunestyremedlemmane ikkje blei gjort kjent med ei juridisk vurdering som er gjort av avtalen mellom partane før under sjølve møtet - og derfor ikkje fekk god nok tid på seg til å setja seg inn i saka.

"Undertegnede representanter vil hevde at kommunestyret ikke har fått tilstrekkelig tid til å sette seg inn i vesentlige sider av saken før den ble behandlet i kommunestyret. Saken gjelder etablering av et nytt parkeringsselskap, der kommunen går inn med store ressurser og der kommunen samtidig frasier seg kontroll i selskapet." skriv dei tre i eit brev til ordførar Terje Søviknes.

Bygger på føringar
Opposisjonen viser til forvaltningslova § 37 første ledd, som seier at "forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

- Slik vi ser det er saka lite utreia frå administrasjonen si side. Den bygger i staden på føringar som er gjeve i ei annan innfløkt avtale, eit samarbeidsprosjekt som involverer dei same partane som skal driva det nye selskapet samam. Det føreligg inga vurdering av den juridiske sida av saka eller moglege konsekvensar, skriv Rykkel, Keys og Sperrevik i brevet.

Vil ha saka opp igjen
Det blei fremja forslag om å utsetja saka, men det fell med knapt fleiretal.

Rykkel, Keys og Sperrevik vil, dersom kommunestyret ikkje tar saka opp igjen, be om at Fylkesmannen vurderer om kommunestyret sitt vedtak i saka er blitt gjort på lovleg måte.

LES HEILE BREVET TIL ORDFØRAREN HER:

Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 66/09 av 15.9.09

Vi viser til varslet krav om lovlighetskontroll..

Undertegnede representanter vil hevde at kommunestyret ikke har fått tilstrekkelig tid til å sette seg inn i vesentlige sider av saken før den ble behandlet i kommunestyret. Saken gjelder etablering av et nytt parkeringsselskap, der kommunen går inn med store ressurser og der kommunen samtidig frasier seg kontroll i selskapet. Saken involverer historikk tilbake mot en annen omfattende samarbeidsavtale, og etablering av selskapet krever så hårfin juridisk vurdering at kommunen har søkt hjelp for å få det belyst.

Denne juridiske vurderingen ble ikke kjent for medlemmene i kommunestyret før i selve møtet.

Etter forvaltningsloven § 37 første ledd skal forvaltningsorganet påse at saken er ”så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.” Bestemmelsen slår fast at forvaltningsorganet har et selvstendig ansvar for sakens opplysning og for å sørge for at saken er ordentlig utredet før vedtak treffes. Etter kommuneloven § 23 er administrasjonssjefen ansvarlig for at saken er så godt utredet som mulig før vedtak blir truffet.

Slik vi ser det er saken lite utredet fra administrasjonens side. Den bygger i stedet på føringer som er gitt i en annen innfløkt avtale, et samarbeidsprosjekt som involverer de samme parter som skal drive det nye selskapet sammen. Det foreligger ingen vurdering av den juridiske siden av saken, og mulige konsekvenser.

Det er imidlertid slik at et dokument som er vesentlig for innholdet i saken ble levert ut i kommunestyremøtet. Dette dokumentet bidro til større avklaring. Men med svært begrenset tid til å sette seg inn i saken før behandlingen i kommunestyret: Et kort gruppemøte internt, og ingen tid til å drøfte dette innen de politiske partiene utenfor kommunestyret. 

Etter kommuneloven § 32 nr 2 skal innkalling til møter i folkevalgte organer sendes medlemmene med ”høvelig varsel”, og den skal innholde en oversikt over de saker som skal behandles. I kravet om at innkallingen må være sendt ”med høvelig varsel” ligger at innkallingen må sendes så tidlig at man kan få et mest mulig fulltallig fremmøte.
I flg. Ot.prp. nr 42 (1991-92) s. 284 må ”varselet avpasses etter organet, saksmengde m.v., og slik at man har rimelig sikkerhet for at organets medlemmer har fått innkallingen og en viss mulighet for å sette seg inn i sakene før møtet. Av den grunn vil det vanligvis være tilstrekkelig at medlemmene får innkallingen 4-5 dager før møtet. Det er ellers ikke noe lovbestemt krav om at også saksdokumentene skal sendes ut. Dersom det foreligger saksdokumenter, må de imidlertid være tilgjengelige for medlemmene før møtet.”

Det foreligger dermed ikke noen lovbestemt plikt til å sende ut saksdokumentene til representantene. I følge Overå og Bernts kommentarutgave til kommuneloven, s. 253 vil det som hovedregel være ”naturlig at også kopi av i alle fall de sentrale saksdokumentene følger innkallingen eller sendes ut før møtet…… Det er imidlertid ikke noe krav i loven om at medlemmene blir tilsendt saksdokumentene. Et slikt krav kunne bli for strengt i en del sammenhenger, og ville kunne skape uklarhet om innkallingens lovlighet i situasjoner hvor medlemmer protesterer fordi de ikke har fått alle dokumentene på forhånd. Organet avgjør selv med alminnelig flertall hvorvidt det synes at saksforberedelsen – herunder utsendelse av dokumenter – har vært tilstrekkelig god til at man finner å kunne fatte realitetsvedtak, se § 34 nr 1 første setning om utsettelse av sak som er oppført på saklisten. Mindretallet vil bare kunne protestere i situasjoner hvor manglende utsendelse, også sett i sammenheng med den etterfølgende behandlingen i det folkevalgte organet, medfører at kravene til forsvarlig saksforberedelse ikke kan anses oppfylt. jf Kommunelovutkastet s. 375).”

Når sakspapirene sendes ut så sent som i møtet, kan det likevel reises spørsmål om saken er ”så godt opplyst som mulig” før vedtaket blir truffet. Selv om det ikke er et lovbestemt krav at sakspapirene skal sendes ut på forhånd, er det i mange tilfeller er en forutsetning for at representantene skal være forberedt og kunne ta stilling til sakene som fremlegges.

Kommunestyret hadde en mulighet til å utsette saken dersom de trengte mer tid til å forberede seg. Det ble framsatt forslag om utsettelse, og dette forslaget falt. Dette betyr at det var et flertall for å behandle saken i det aktuelle møtet. Men dette flertallet var svært knapt.

Når kommunestyret ikke gikk inn for utsettelse, var det ikke slik at det ikke var behov for mer tid for å sette seg inn i saken. For begrunnelsen i det utdelte dokumentet er sentral i forhold til begrunnelsen for innstillingen, som går på at kommunen sammen med en privat utbygger skal opprette et parkeringsselskap som i startfasen skal etablere og drive 200 parkeringsplasser nær  Os sentrum. Avtalen er slik at selskapet etter hvert kan komme til å stå for all parkeringsdrift i Osøyro.

Den mangel ved saksbehandlingen som har vært til stede ved kommunestyrets behandling den 15.09.09, har slik vi ser det, sammen med tilsvarende håndtering av samarbeidsavtalen Os Sjøfront/Os Kunst og kultursenter fra desember 2008 betydning for mulighetene til å kunne drøfte saken i partigruppene. Dermed blir beslutningen i en så viktig sak for kommunen kjørt igjennom på en måte som ikke er i henhold til intensjonen i lovverket.

Vi vil, dersom kommunestyret ikke tar saken opp igjen, be om at Fylkesmannen vurderer om kommunestyrets vedtak i saken er blitt til på lovlig måte.

Kommunestyrerepresentanter i Os kommune:

Tips midtsiden.no

Kjetil Vasby Bruarøy + 47 90 78 92 70
Andris Hamre +47 47 90 61 11