Lokal | 20. nov. 2015

– Må vurdera Lepsøy-krysset på nytt

Ruteansvarleg for E39, Inge Alsaker i Statens vegvesen, seier at det må vurderast på nytt om, og eventuelt kor mykje, som skal gjerast med Lepsøykrysset.

– Må vurdera Lepsøy-krysset på nytt
Slik er det tenkt at Lekvenkrysset skal sjå ut ifølgje reguleringsplanen.
Cathrin Valestrandfredag 20. nov. 2015 10:59

Stor utbygging på Lekven er med på å auka belastninga på krysset mellom Lepsøyvegen og Nilsavegen, og gjev ringverknader i krysset mot E39, der utfordringane alt er store. Folk frå Øyane og Nore Neset må belaga seg på ventetid når dei vil prøva å ta seg ut på E39, og bilar som kjem nordfrå på E39 og skal inn Nilsavegen risikerer å få bilar i hekken medan dei ventar på ei luke å smetta seg gjennom.

For å toppa det heile er det dårleg sikt når ein kjem nordfrå og skal svinga av i Lepsøykrysset.

Reguleringsplanen for utbetring av Lepsøykrysset og delar av fylkesvegnettet rundt var ferdig og godkjent i mars 2014. Men så langt har ingenting skjedd utanom auka trafikk og større belastning på vegnettet.

– Midlane vi har til sett av strekk ikkje til for å løysa utbetringane som ligg i reguleringsplanen, seier Alsaker.

Auka kostnadar

Utbetring av Lepsøykrysset ligg inne i Nasjonal Transportplan (NTP) med ei løyving på 20 mill. kroner og oppstart i 2017.

– Reguleringsplanen er blitt vesentleg meir omfattande enn rekna med, og kostnaden vesentleg høgare enn dei 20 millionane vi har fått avsett til denne utbetringa.

– No må vi gå éin eller fleire rundar internt for å få vurdert kor mykje vi kan få løyst innanfor dei midlane vi har. Dersom det ikkje vil vere føremålsteneleg å gjera noko innanfor desse midlane, så har vi rett og slett ikkje budsjettdekning til å få gjennomført prosjektet. Og vi må også setje nytten opp imot ny E39 og utbygginga av den.

Ønskjer ikkje lysregulering

Lysregulering av Lepsøykrysset vert per i dag sett på som uaktuelt.

– Vi ønskjer ikkje å byggja ned E39. Det er ikkje tettbygd strøk dette som utløyser slike krav i høve trafikktryggleik.

– Det byrjar å bli ganske tettbygd, og E39 er lysregulert fleire stadar mellom Os og Bergen. Kvifor er det mindre aktuelt her?

– Som sagt, vi ønskjer ikkje å bygga ned E39. Dersom det skulle bli tilstrekkelig kritisk, kan vi vurdere det på nytt.

Uviss kostnadsdeling

Alsaker stadfestar at dei 20 millionane som er løyvd til prosjektet er statlege midlar. Den godkjende reguleringsplanen omfattar også fylkesvegutbetringar, noko som er eit fylkeskommunalt ansvar å finansiera.

– Eg veit ikkje om fylket er villege til, eller har midlar til å bidra med denne utbetringa. Det har vel eigentleg ikkje vore diskutert med dei. No må vi gå nokre rundar internt, og nokre rundar med fylkeskommunen, og sjå kva som kjem ut av det. Omfanget av arbeidet vert avgjort av kor stor grad fylkeskommunen kan og vil vera med å bidra.

– Men eg vil ikkje seia at det er ei automatisk skrinlegging av prosjeketet om ikkje Hordaland fylkeskommune blir med, avsluttar Alsaker.


Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.