Næringsliv | 17. des. 2019

Marknaden i Os: November 2019

Kva kan ein forventa av bustadsmarknaden før jul?

Marknaden i Os: November 2019
Espen Hjertholm. (Foto: Tor Brødreskift)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytysdag 17. des. 2019 12:44

«Marknaden i Os» er ei fast spalte på Midtsiden frå oktober 2017, skriven av eigedomsmeklar Espen Hjertholm. Hjertholm presenterer offisielle salstal for førre månad, ser bak tala, og fortel samtidig om status og utval i dag, og kva som er venta av månaden som kjem.

• Førre rapport: Marknaden i Os i oktober

• Fersk liste: Kven har kjøpt og selt eigedom i Os i november?

I november 2019 blei det selt i alt 25 bustadar i Os. Av desse var 15 brukte og 10 nye bustadar.

Det er 13 færre enn i førre månad, og 3 færre enn i november 2018.

Noko lågare aktivitet

Tilbodet av bustadar i Os har vore høgt i heile haust, og tilbodet har halde seg oppe gjennom november. Ved utgangen av november låg det kring 100 bustadsannonsar ute på Finn.no. Det er 20 færre annonsar enn i byrjinga av månaden.

Dei som framleis er på jakt etter bustad følger ofte med på nettet sjølv om marknaden verkar rolegare på denne tida av året.

Førjulstida er travel for mange. Dette kan vera med å påverka oppmøte på visingar og mengda på kundar som ønskjer å legga huset sitt ut for sal. Det er ikkje venta å koma mange nye bustadar for sal dei neste dagane fram mot jul. Det er ikkje unormalt at desember er månaden, saman med juli, som har færrast omsetnadar i løpet av eit år.

Raske sal i november

Salstida i november ligg på 49 dagar, 8 dagar kortare enn snittet til no i år, som ligg på 57 dagar. Det er ein forkorting i snittsalstid på 8 dagar frå i fjor på same tid.

På Finn.no blei det lagt ut 20 annonsar og selt 23 i førre månad. I tillegg blei nokre av eigedomane som lå for salg tatt av nettet, truleg for å annonsera på nytt på nyåret.

Av bustadane som blei selt varierer det mellom einebustad med 243 dagar på nett og sal kring 1,3 mill under opprinneleg prisantydning, til fire tomannsbustadar med snitt salstid på 17 dagar.

Vi er i utgangspunktet inne i ei tid kor ein i stor grad veit kva marknaden er villig til å betala for dei ulike eigedomane, men nokre gongar er seljar avhengig av høg pris, meklar har bomma på objektet eller timinga ut i marknaden uheldig.

65 % av dei selte bustadane i november var leilegheitar.

Sal vs prisantyding:
• 61 % under prisantyding
• 17 % lik prisantyding
• 22 % over prisantyding

Sal vs prisantyding hittil i år:
• 49 % under prisantyding
• 21 % lik prisantyding
• 31 % over prisantyding

På same tid som i fjor blei 12 fleire hus selt over prisantydning og 25 færre hus under prisantydning.

Dagens utval og marknad

I skrivande stund ligg det, i Os kommune, 41 einebustadar, 23 tomannsbustadar, 39 rekkjehus og 78 leilegheiter for sal på Finn.no - i til saman 90 annonsar.

I byringa av desember har allereie 4 eigedommar blitt selte og kring 6 stk blitt fjerna frå Finn.no.

Aktiviteten på nett har gått ned den siste veka, og vil truleg halda seg nede fram mot jul. I fjor kunne ein oppleva stor pågang på annonsar via Finn.no allereie i romjula.

Dei som ventar på å leggja bustaden sin ut for sal kan treffa godt i dette tidsrommet, i staden for å venta til over nyttår med annonseringa. Bustadsmarknaden 2019 går mot slutt, og til no i år har det blitt selt mange hus. Men prisutviklinga kan sjå ut til å ha halde seg på eit moderat nivå gjennom året.

Svært mange nye hus i marknaden

Det ligg 62 brukte og 118 nye bustadard på Finn.no. Det er nesten dobbelt så mange nybygg som i fjor på same tid.

Meir frå bustadsmarknaden 2019 kjem på nyåret. Sjå statistikk for dei siste 3, 6 og 12 månadane under.

Eigedomssal og snittprisar

Siste 12 månadar: 445 sal
Snittpris: kr 3 451 107,-
Snittpris kvm: 29 816,-
Omsetnadshastigheit: 57 d

Siste 6 månadar: 258 sal
Snittpris: kr 3 517 612,-
Snittpris kvm: 29 959,-
Omsetnadshastigheit: 62 d

Siste 3 månadar: 127 sal
Snittpris: kr 3 435 205,-
Snittpris kvm: 29 225,-
Omsetnadshastigheit: 84 d

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.