Meining | 10. sep. 2023

Om å stå på for barnehagane

DEBATT: Lokalt har me fått svar frå 7 av 11 parti.

Helene Mogen Kjærland, nestleiar i Utdanningsforbundet Bjørnafjorden. (Foto: privat)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 10. sep. 2023 10:07

Me i Utdanningsforbundet er svært glade for at me har lokale politikarar som engasjerer seg for barnehagane våre. Barnehage er ein viktig arena for barn. Det er den fyrste fellesskapsarenaen barna møter utanfor familien. I barnehagen skal dei leika, skapa, utvikla seg, få venner og omsorg. Barna gjer seg erfaringar for livet.

Bemanning er avgjerande for at barn skal ha det godt i barnehagen.

Det har skjedd mykje dei siste 20 åra i norske barnehagar. Fleire barn går i barnehage, barna er yngre enn før, opningstida i barnehagen er lengre og barna oppheldt seg fleire timar per veke i barnehage enn før.

I noverande situasjon er ikkje bemanninga i barnehage god nok.

Barnehagane våre treng fleire trygge og kompetente vaksne for å støtta barna i deira utvikling og læring.

  • I ei undersøking gjort blant Utdanningsforbundet sine medlemmar på KS-området svarer 29 % at dei ser for seg å slutta i yrket innan 1-3 år.
  • Delen som svarer dette er størst hos dei som er 40 år eller yngre.
  • Når dei får spørsmål om kva som kan få dei til å bli i yrket, svarar 91 % «betre bemanning».

Barnehage er ein av dei arbeidsplassane som har høgast sjukefråvær i Noreg. Dette sjukefråværet er krevjande og går direkte ut over barnehagen si daglege bemanning, og slit på personalet.

Me veit frå forsøk gjort i andre kommunar, som Trondheim (Barnehager testet å ha flere ansatte – fikk ned sykefraværet) og Sandnes (Vikarer i plantiden ga lavere sykefravær og mindre stress), at ved å auka bemanninga går sjukefråværet ned.

Me i Utdanningsforbundet Bjørnafjorden har sendt ut spørsmål til alle dei politiske partia lokalt, og spurt dei om blant anna bemanning i barnehage.

I svara frå partia er det fleire som peiker på at dei er for betre bemanning i dei kommunale barnehagane i Bjørnafjorden, men at finansieringsmodellen til private barnehagar og den økonomiske situasjonen kommunen står i gjer det vanskeleg.

Heldigvis seier fleire at dei vil arbeida internt i eige parti for å få dette til på nasjonalt nivå.

Utdanningsforbundet har utvikla ein modell for korleis vi kan auke barnehagelærartettleiken samtidig som den reelle grunnbemanninga aukar.

Utdanningsforbundet foreslår ei styrking av barnehagelærarnorma , og minst éin ekstra barnehagelærar i kvar barnehage.

Økonomien i barnehagesektoren kunne vore betre. Dagens finansieringsmodell er utfordrande. Dei private barnehagane får midlar ut i frå kva ein har brukt i kommunale barnehagar.

Vår oppleving av dette er at dei kommunale barnehagane må driva så billig som mogleg, for å spara så mykje som mogleg i tilskot til dei private.

Dette vert ein vond spiral over tid.

Me veit og, at det i dagens situasjon er vanskeleg å driva små barnehagar. Det trugar mangfaldet i sektoren.

Utdanningsforbundet ynskjer at barnehagar skal finansierast på ein slik måte at alle har økonomiske ressursar til å gje barna et godt tilbod. Me meiner at midlar løyvde til barnehage, må bli i barnehage.

Me har håp om at den nye finansieringsmodellen som kjem frå regjeringa denne hausten skal gjera det lettare å satsa på tiltak som aukar bemanninga og kvaliteten i barnehagane våre. Me står på for at alle barn og alle tilsette i norske barnehagar skal ha gode vilkår.

Me håpar og trur politikarane vil hjelpa oss i dette arbeidet – barna våre treng det.

Helene Mogen Kjærland
Nestleiar, Utdanningsforbundet Bjørnafjorden

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.