midtsiden

Om å leve – i arbeidslivet

LESARINNLEGG, Laila Reiertsen: Om arbeidstid, turnus og livsfaser.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Denne våren har det vært rettet ekstra fokuset på arbeidslivet. Spesielt har helsesektoren vært tema.

Vi på høyresiden har blitt bombardert med beskyldninger om at vi vil ta fra sentrale forbund retten til overprøving av lokale tillitsvalgte og deres tette samarbeid med arbeidstakere og arbeidsgivere innen helsesektoren når det gjelder alternativ turnus.

Nå er det kommet en Fafo-rapport bestilt av Fagforbundet. Forbundet konkluderer enkelt med at totalt frislipp og lange vakter er ødeleggende for helsen og arbeidsmiljøet generelt.

Mangler tiltak
FrP har aldri sagt at det skal være et totalt frislipp, men vi har sagt at vi ønsker individuelle løsninger der alle parter blir enige om hvilke turnusordninger som er den beste ut i fra behovene hos den enkelte medarbeider, brukere, beboere, pasienter og arbeidsgivere. Og det er det denne rapporten sier noe om.

Det er også nokså spesielt at man ikke vil arbeide mer for å få til gode, helsemessige og individuelle ordninger. Det er eksempelvis en stor mangel på tiltak fra Fagforbundets side. Egentlig hadde det vært et ønske for alle parter at man bare skulle hatt dagarbeid fordi dette hadde vært det beste for helsen. Men slik er ikke arbeidslivet innrettet. Derfor må man tilpasse løsninger på andre måter.

Det er en del faktorer i rapporten som enkelt kan løses uten store vanskeligheter.

Det forundrer meg at man innen sykehusene ikke avskaffer tredelt turnus.

Når man vet at det å omstille seg fra dag til kveld til natt er en helsemessig påkjenning.

Da er det bedre med egne nattevakttjenester, men ikke mange etter hverandre. Her vet man at forskningen viser at nattevakter, spesielt for kvinner, er helsefarlig når man har vært i en slik ordning i mer enn seks år. Derfor er det desto viktigere at kvinner som går nattevakt får tett oppfølging.

Helsekontroll
Jeg tror at det er en del arbeidsgivere som forsømmer seg når det gjelder Arbeidsmiljølovens paragrafer 10-11, punkt 7, der det står:

"Arbeidstaker som hovedsakelig utfører arbeid om natten, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom."

En annen faktor som er nevnt, er å tillate flere muligheter for individuelle løsninger og fleksibilitet. FrP har hatt fokus på nettopp dette og da spesielt ulike alternative turnuser. Det å se individet i dets livsfase er viktig i dagens arbeidsliv. Småbarnsforeldre med sine utfordringer har andre ønsker om turnus i arbeidslivet enn en som har voksne barn. De er i forskjellige livsfaser.

Og så har man både A- og B-mennesker som deltakere i arbeidslivet. Med det mener jeg at for noen er det å arbeide kun dagtid i en periode viktig for å finne balansen mellom arbeids- og privatliv. Samtidig er det B-mennesket som ikke er "klar" til å arbeide før litt ut på dagen, og som kanskje har ønsker om å arbeide kveldsvakter i en periode. Samtidig er roteringer med klokken - dagvakt, kveldsvakt, nattevakt - viktig og slett ikke vanskelig å få til. Det er nettopp da både ansatte, organisasjonene og arbeidsgiverne skal være med å påse at alle disse faktorene som er nevnt i Fafo-rapporten, kan oppnås.

Privatliv
Også nordsjøturnus, medleverturnus eller andre turnuser som ikke er helt A4, er det mulig å få til - også ut i fra et helseperspektiv. Man må huske at helse også er opplevelse av at arbeidstakers ønsker blir hørt og satt ut i livet. Og arbeidslivet blir påvirket av det privatlivet man har - og omvendt.

I en rapport av 2006, med evaluering av slike ordninger, viser at synet på arbeidstidsordningen der man jobbet 3-7- eller 4-7-turnus i private barnevernsinstitusjoner var generelt positivt. Det er særlig denne turnusformens påvirkning på arbeidsmiljøet og arbeidsoppgaver som fremheves som positivt. Rapporten viser også at seks av ti ansatte er positive til å fortsette i nåværende jobb, noe som også er et viktig poeng når man vet at det å beholde ansatte i helsesektoren er en stor utfordring.

Påvirke
Rapporten viser også at ansatte i de to mest komprimerte turnusordningene (medleverturnus 2- 3 dager i strekk og langturnus med flere enn fem dager på jobb i strekk) er de som i størst grad mener at deres arbeidstidsordning lar seg kombinere med familieliv og fritidsaktiviteter.

Derfor ønsker vi at det nettopp skal være den enkelte arbeidstaker som skal få lov å påvirke sin arbeidstid sett i sammenheng med sin livsfasesituasjon. Det bør gjøres sammen med lokale tillitsvalgte og arbeidsgiver. Ansatte i helsesektoren fortjener det.
 
Laila Marie Reiertsen (FrP)
Stortingsrepresentant

Fleire saker