Lokal | 11. nov. 2016

Ordføraren valsar over barnehagar og oppvekstmiljø med E39

Lesarinnlegg: Barnehagestyraren som må på tomtejakt.

Om E39 frå Stord kjem med bru over fjorden og tunnel til Moberg så er det fleire som må vika. (Flyfoto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 11. nov. 2016 08:45

Saka om barnehagestyraren som må på tomtejakt illustrerer godt den leie knipa Os kommune hamnar i når ferjefri E39 brøytar seg veg – bokstavleg talt.

Dei to barnehagane Espira Ulvenvatnet og Espira Kuventræ må flytta dersom ferjefri E39 blir bygt gjennom Osbygda.

Styrar Katharina Søreide er frustrert over at dei må skaffa seg ny tomt – det blir ikkje enkelt i eit allereie pressa sentrumsområde. Ho kallar det dobbeltkommunikasjon når kommunen fortel kor utfordrande det er å finna godt areal til nye barnehagar samstundes som dei sel ei av dei mest sentrale barnehagetomtene (gamle Os barnehage i Mobergshaugane).

Opposisjonen sa nei til tomtesal

Heile opposisjonen var negativ til å selja barnehagetomta i Mobergshaugane. Den nye kommunale barnehagen ved Os gymnas er rett nok sentral, men også først og fremst ein køyrebarnehage. Det finst ingen annan nærbarnehage for dei som bur i sentrum. Det er sterk tverrpolitisk semje om å få fleire til å bu i sjølve sentrum. Blir vi 40.000 innbyggjarar i 2040 – slik FrP/Høgre ønskjer seg – må vi ha meir offentleg tomteareal sentralt i kommunen.

Nils-Anders Nøttseter har på vegne av MDG Os gjentekne gonger etterlyst informasjon om kva som vil skje langs den nordlege delen av traseen når anleggsarbeidet med ferjefri E39 startar, og ikkje minst når vegen vert tatt i bruk. Svara har vore få. Først nyleg fekk formannskapet – og dermed ålmenta gjennom avisene – kjennskap til trugselen for barnehagane.

Meir omsut for Øyane enn for Moberg?

Saka om barnehagetomtene kan tena som eit godt eksempel på kva som skjer når ein kommune, som alt er tungt pressa på areal, seier entusiastisk ja til ein firefelts motorveg. Rett nok er ordlyden frå dei styrande politikarane blitt annleis no som konsekvensane byrjar å visa seg. "Ein slik veg krev sin plass", kunne ordførar Terje Søviknes opplysa då Nøttseter tok opp temaet i politisk kvarter i formannskapet. Ja, det er nett det han gjer, og det er difor bygda er så skeptisk til prosjektet.

Ordføraren vil ikkje bruka vegvalsen over Øyane, der Frp-veljarane tradisjonelt er mange. Der har han nytta regjeringskontaktane sine for å få miljøtunnel, og vi har sett mange alternative løysingar for sjølve brua, ilandføringa og korleis vegen skal gå fram til Moberg. Men ikkje nokosinne, trass gjentekne førespurnader frå Nøttseter, er det drøfta alternative trasear for Moberg/Kuven/Kolskogen. Berre ein einaste trasé ligg føre, tvers gjennom noko av det beste oppvekst- og friluftsarealet i Os, med barnehagar, skular, sentralidrettsanlegg, fritids- og næringsområde.

Kva har vi att for ferjefri E39?

Sentrale strok i kommunen vert altså jamna med jorda og asfaltert utan at dei to styrande partia har areal til erstatning eller har klart å forklara kva vi har å tena på det. Om vi må flytte to av dei mest barnerike barnehagane ut av eit befolkningstett område, må truleg enno fleire sette seg i bilen for å frakte ungar til og frå. Det er ei utvikling som går heilt andre vegen enn det vi treng.

Vi må arbeide for eit lokalsamfunn der folk kan ferdast trygt i sine nærmiljø for eigen maskin. Kvifor skal ferjefri E39 i det heile gå tvers gjennom bygda vår? Med Svegatjørn-Rådal har vi all den vegen vi skulle trenga når vi framleis må rekna med pendling til Bergen. Strekket Halhjem-Svegatjørn gjev ingen ny verdi til bygda når vi uansett er så tett på Bergen, så argumentet om den frykta bakevja held ikkje vatn.

MDG Os utfordrar igjen Høgre og FrP til å forklara heilt konkret korleis ferjefri E39 skal vega opp for alt det negative vegen vil føra med seg miljømessig, arealmessig og av kostnader for oppvekstområde, bumiljø og natur.

Miljøpartiet Dei Grøne Os

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.