Os vil helde fram med å veksa, men ikkje så mykje som ein har trudd tidlegare (foto: Privatmegleren Vikøyr og Brandt)

Os vil veksa mest i Hordaland

... men ikkje så mykje at vi blir 40.000 i 2040, viser nye prognosar frå Hordaland fylkeskommune.

Av: Andris Hamre

Måndag presenterte Hordaland fylkeskommune dei nye fylkesprognosane for utviklinga av folketalet i Hordaland. Denne viser ei auke på 68.500 personar i Hordaland fram mot 2045, ei langt meir moderat forventning enn tidlegare.

Mindre innvandring, liten innanlands tilflytning og låge fødselsrater forklarer den nedjusterte forventinga.

– Vi ønskjer vekst for regionen vår, og desse nye tala fortel meg at vi må leggje eit endå større press på Staten for å få overført fleire statlege oppgåver og dermed arbeidsplassar til det nye storfylket, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun i ei pressemelding.

Lågare innvandring

I fjorårets prognosar venta ein at Hordaland fylkeskommune kom til å passere 600 000 innbyggjarar i 2033. Dette ser no ut til å ta lengre tid. Forventa foketal i 2045 er no 591 000 innbyggjarar – ei auke på 13% frå dagens innbyggjartal på 522 539.

Lågare innvandring kombinert med rekordhøg utflytting til andre delar av landet gjer at flytteoverskotet i 2017 berre var 298 personer. Dette er det lågaste sidan 1997.

– Vi må arbeide saman med akademia, næringslivet og offentlege verksemder for å skape fleire arbeidsplassar. Det er òg viktig at studentane finn attraktive jobbar i Bergen eller i regionen og ikkje tenkjer at dei må til Oslo etter avslutta studium, seier Hestetun.

Os: Trur på 1,8 prosent årleg auke

Sjølv om prognosane først og framst tek for seg folketalsutviklinga på fylkesnivå tek dei også for seg kommunane i fylket.

– Størst vekst er venta å kome i Os (i snitt 1,8 % per år) og Fjell (1,4 %), følgt av Meland og Fitjar (begge 1,2 %). 1,8 % per år over mange år vil vere relativt høgt. Folketalet på Os vil i så fall auke med 60 % frå 2018 til 2045. Samtidig er 2045 som horisont moglegvis for langt fram for dei mindre kommunane. Os kjem best ut av kommunane i Hordaland mellom anna fordi dei har hatt høg netto innanlandsk tilflytting, og følgeleg ikkje vore like direkte avhengige av innvandring for å få folkevekst som mange andre kommunar. Med lågare veksttal i nabokommunane spørs det likevel om utflyttinga til Os vil bli like stor i framtida, heiter det i rapporten.

– Dei fire kommunane som ligg i pendlaravstand til Bergen (Os, Fjell, Meland og Askøy), har alle hatt positiv nettoflytting i stort sett heile perioden 1998-2015, også innanlandsk. Det er derfor grunn til å tru at veksten i desse kommunane har vore meir «robust» og mindre syklisk enn kommunar som i stor grad har vore avhengig av innvandring for å få positiv nettoflytting. Arbeidsinnvandringa er konjunkturstyrt i langt større grad enn innanlandsk flytting. Samstundes opplevde både Meland og Askøy kraftig nedgang i veksten i 2017, så det spørs om veksten vil halde fram også i framtida.

Prognosane per 1.1.2030:

  • Os: 26.109
  • Fusa: 4.237
  • Bjørnafjorden: 30.346

Prognosane per 1.1.2045:

  • Os: 32.930
  • Fusa: 4.576
  • Bjørnafjorden: 37.506

Fleire saker