Meining | 09. juni 2021

Protest mot «drabantby» på Hauge

Vi protesterer mot at ein utbyggingsspekulant frå Bergen skal få anlegga drabantby i vårt vakre nabolag på Hauge.

Protest mot «drabantby» på Hauge
I samband med områdeplan for Hauge viste ByBo blant anna desse skissene tidlegare i år. (Ill.: ABO)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 09. juni 2021 06:53

Vi ønskjer ikkje ei fortetting av bustader ala «drabantby» etablert på eit av dei finaste områda i heile Os, på Hauge. Dette er framleis LNF område, og godt utanfor sentrumsområdet i gjeldande planverk.

Vi er ikkje imot fortetting eller utbygging i dette området, men vi protesterer på det omfanget som no er under planlegging, og korleis grøntareal skal takast av naboeigedommane.

Bjørnafjorden hotell skal rivast og erstattast med cirka 80 bueiningar, leilegheiter i blokker.

Det blir tett med blokker i heile hagen. Ei slik omfattande utbygging vil rett og slett rasera og øydelegga dette flotte og naturskjønne området på Hauge, som er gradert til stor verdi i tidlegare Os kommunen sin rapport for landskapsanalyse (2019).

Det vil få konsekvensar for heile området rundt, Hauge, Haugsbrotet, Lyssand, Midtbøvegen med meir.

Ekstern utbyggjar, ByBo, kjøpte eigedomen på Hauge, Bjørnafjorden Gjestetun/Hotel, og vi stiller spørsmål ved prosessen og framgangsmåten med områdeplanen.

Slik det no ser ut, er det ByBo som styrer denne prosessen. Det har ikkje vore, og er fortsett ingen openheit og ingen dialog med tilgrensande naboar. Dette stiller vi oss svært undrande til.

Dette er trass alt eit LNF-område, kor den same oppkjøparen betaler rekninga for den offentlege områdeplanen som no er under utarbeiding. Vi som bur i dette området, opplever det som eit overtramp at ein pengesterk utbyggjar frå Bergen fremjar forslag om ei slik fortetting. Vi håpar kommunen gjer sitt beste for å visa at det ikkje er utbygginga av denne eigedommen som er motivasjon for utarbeiding av Haugeplanen.

Det er svært merkeleg at den «nye sentrumsgrensa» vert foreslått å gå akkurat til og med denne eigedomen, og at slik tett busetnad vert foreslått heilt i yttergrensa av sona, lengst vekk frå Os sentrum.

Vi stiller oss også svært kritisk til at kommunepolitikarane tilsynelatande ikkje stiller nokre kritiske spørsmål til foreslått prosjekt.

At utbyggjar fremjar miljøvenlege løysingar, skal vera sjølvsagt i all planlegging i dag, og ikkje eit argument i seg sjølv for å akseptera høg utnytting utan å ta omsyn til landskap, kulturminne og stadtilpassing.

Er det ingen av politikarane som i det heile tatt har nokre kritiske tankar eller nokon innvending til framgangsmåtar og omfang? Det håpar vi verkeleg, og vi ber dykk koma på banen no.

Utbyggjar har heller ingen tilknyting til Os, og sannsynlegvis heller ingen interesse for bustadstrukturen i kommunen, men dei har kapital som kan brukast til å påverke beslutnings- takarane i kommunen.

Vi stiller også spørsmål om korleis prosjektgruppa for områdeplanen Hauge, som omfattar Bjørnafjorden kommune, politikarar og utbyggjar, har vurdert kravet om grøntområde og infrastruktur.

Om det er slik vi høyrer at det skal etablerast 80 bueiningar, minst, så blir det ikkje mykje grønt til overs. Det seier seg sjølv. Det er krav til dette, så vi undrar oss derfor på korleis utbyggjar planlegg at det kan verte oppnådd. Ved å bruke nærliggjande private eigedomar til stiar, grøntområde og leikeplassar? På den måten får jo utbyggjar fleire bustader på eigen eigedom.

Vi håpar og ber politikarane i kommunen om å ta sitt samfunnsansvar no, og ikkje berre la seg fenge av gode ord frå ein utbyggjar som betalar rekninga for den nye offentlege Haugeplanen.

Vi vil også minne om at eit av hovudmåla som er skriftleg nedfelt i gjeldande kommuneplan seier:

«Det er viktig å finne ein fortettingsbalanse som ikkje øydelegg staden sitt særpreg. Ein skal byggje vidare på historisk identitet og særpreg».

Dersom det vert tillate ei utbygging i det omfanget som no vert planlagt på Hauge, så kan nemnde punkt berre skrotast.

Haugsbrotet velforening med naboar på Hauge, Lyssand og Midtbøvegen

(Lang namneliste blir sendt til politkarar for å visa omfanget av oppslutnadet om dette innlegget)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.