Kostnaden på Oseana Kunst- og kultursenter blei på 235,2 millionar kroner (foto: Andris Hamre)
Kostnaden på Oseana Kunst- og kultursenter blei på 235,2 millionar kroner (foto: Andris Hamre)

Sprekk med 57,4 millionar

Sluttrapporten for Oseana: Prognosane viser ein totalkostnad på 235,2 millionar kroner. - Ei svært uheldig kostnadsauke, skriv byggekomiteen.

Andris Hamre
13. september 2012 - 14:21

Tysdag skal formannskapet handsama sluttrapporten for byggjinga av Oseana. Det reviderte byggjerekneskapet skal til kontrollutvalet i tråd med kommunen sine prosedyrar før endeleg handsaming i kommunestyret, men allereie no er tala klare.

Totalkostnad er på 235,2 millionar kroner inklusiv mva. I tillegg kjem konstnader knytt til å følgje opp Arbeidstilsynet sine vedtak.

- Fråtrekt momskompensasjon på 45,1 millionar gjev det ein netto kostnad på 190,1 millionar kroner, skriv byggjekomiteen i rapporten.

Auka med 32%

Då kommunestyret 16. desember 2008 vedtok at Os kunst- og kultursenter (seinare bytta namn til Oseana kunst- og kultursenter) skulle byggjast la dei samstundes ei føring på at netto kostnadsramma (uten mva) frå forprosjektet skulle reduserast med 14,8 millionar kroner slik at den totale ramma inklusive mva blei på 177,8 millionar kroner.

Auka på 57,4 millionar tilsvarar ein sprekk på 32% frå realiseringsvedtaket.

- Prisen tilsvarar ein kvaderatmeterpris utan mva på kroner 32 775, noko som trass kostnadsauken vert kommentert som lågt i høve kulturbygg av denne typen.

Feil i masse- og betongberekningar

Gjennom prosjektet har kommunestyret blitt orientert om at det gjekk i retning av ein sprekk. I sluttrapporten kjem det fram at det er to hovudårsakar til kostnadsauken.

- Det blei lagt for låge berekningar av masse og mengde betong/armering til grunn.

- Byggjekomiteen har diskutert dette grundig og diskutert med kommuneadvokaten og har ikkje funne grunnlag for å ta dette vidare.

I tillegg blei det gjort endringar gjennom byggjefasen i høve til kontorfasilitetar til kulturskulen, cateringkjøkken og lagerfasilitetar i bakkant av 1. etasjen som har bidrege til ein høgare kostnad.

Byggjekomiteen er sjølvsagt ikkje nøgd med kostnadsauken, og ein har arbeidd kontinuerlig med kostnadsstyring og -kutt. Det har imidlertid òg vore viktig å realisera eit senter der ein ikkje har måtta gått på akkord med kvaliteten. Perspektivet er klårt; - bygget skal tena osingar og publikum frå regionen elles i generasjonar framover, kjem det fram i rapporten.

50,9 millionar i lån

For å sluttfinansiera prosjektet har kommunen lånefinansiert det med 50,9 millionar kroner. Midlane er fortløpande dekka opp i investeringsrekneskapen gjennom bruk av unytta lånemidlar.

Den øvrige finansieringa har kome på plass gjennom 74,9 millionar frå private, 11,5 millionar frå Hordaland Fylkeskommune, 1,4 millionar frå ENOVA som forbildeprosjekt og 51,4 millionar i kommunale midlar gjennom ordinære løyvingar, sal av Tide-aksjar, Fjellheim, Visiningssenteret og 26 parkeringsplassar til Os Parkering AS. Fordeling av finansieringa er utan merverdiavgift.

- Det udekkja finansieringsbehovet skuldast i all hovudsak Staten si manglande medfinansiering i prosjektet, meiner byggjekomiteen som slår fast at ein truleg må sjå langt etter statleg medverknad i finansieringa og at ein i staden må søkje statleg og fylkeskommunal driftstilskot til senteret.

 

Les meir om

Lokal Politikk Kultur Oseana