Meining | 26. apr. 2023

Vil endringer i BPA-ordningen kunne forsvares med kommunen sitt motto?

Leserinnlegg: BPA – Brukerstyrt Personlig Assistanse.

Vil endringer i BPA-ordningen kunne forsvares med kommunen sitt motto?
(Ill. foto: NFU)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 26. apr. 2023 17:53

I forbindelse med orienteringssaken i Råd for mennesker med nedsett funksjonsevne, ønsker vi som lokale organisasjoner å komme med en tilbakemelding på saken, ut fra de saksdokumenter som foreligger.

Saksutredning

Vi mener at saksutredningen som ligger til Rådet, viser behov for ytterligere opplysninger om hva det innebærer for assistansemottakere og arbeidsledere å skifte BPA-leverandør. Det er mangelfullt beskrevet hvilke konsekvenser det vil ha for assistansemottakerne dersom de må skifte leverandør.

Det å etablere gode og stabile ordninger for assistansemottakere med BPA-ordning er avgjørende viktig.

Dette er en prosess som tar tid.

Det er derfor viktig å vektlegge at det må foreligge særlig god utredning og begrunnelse dersom BPA-leverandør skal endres.

Det må her i særlig grad vektlegges hvilken påvirkning og konsekvenser dette har for mottakeren.

Kostnader

Kommunen betaler faste timepriser pr time assistansemottakeren har brukt. Kommunen har derimot ikke kostnader knyttet til konsesjonsavtaler som ikke er i bruk.

Etter det som erfares er det 16 tilbydere av BPA-ordning i Bjørnafjorden kommune.

Bare 7 av disse har per dags dato aktive avtaler i kommunen.

Det opplyses at det fra kommunens side er ønske om 5-8 BPA-leverandører i fremtiden.

Det er da naturlig å reise et åpent spørsmål om hvordan kommunen her kalkulerer besparelse?

Hvorfor er det viktig med bred valgmulighet ved valg av BPA-ordning?

Det er viktig at assistansemottakerne kan kunne velge bredt når de skal velge BPA-leverandør.

Dette er fordi alle mottakerne har ulike behov for bistand i forhold til sin ordning.

 • Noen firma gir bistand med timelister og oppfølging av ansatte, andre firma gjør ikke det.
 • Noen firma gir mye bistand ved utlysning, ansettelse og oppfølging av ansatte, mens andre gir minimalt med hjelp. Vi er kjent med at noen selskaper har et godt system for oppsigelser, som ivaretar alle parter. Andre hjelper i liten grad med det.
 • Noen firma gir bistand og ekstra oppfølgning av ansatte, i tunge ordninger, for eksempel med alvorlige syke barn. Andre firma ikke har kompetanse eller erfaring nok til å ha slike ordninger.
 • I ordninger med alvorlige syke barn er det viktig med et firma som følger de ansatte tett, med tanke på livssituasjonen og akuttsituasjoner som skjer igjennom året. Der er bedriftshelsetjenesten orientert og er en god støtte til rådgiver.
 • Ikke alle leverandører har kompetanse eller forutsetninger for å kunne ha ansatte med helsekompetanse i ordningen sine, f.eks sykepleiere eller helsefagarbeider. For noen er det et utelukkende krav for å kunne leve livet, slik man vil og ønsker.
 • Det varierer mellom de ulike ordningene, hvordan driftskonto fungerer og hva dette dekker.
 • Arbeidsgiveransvaret ligger hos leverandøren, og det er ulikt hvor mye arbeidsleder (brukeren/foreldrene) må gjøre av oppgavene. Det er viktig å presisere at denne jobben brukeren eller foreldrene gjør er ikke lønnet arbeid.
 • Bare noen få leverandører har universelt utformet administrative system, sånn av for eksempel blinde og svaksynte kan være arbeidsleder i sin egen BPA-ordning.

Tidkrevende å etablere fungerende BPA-ordning

Gjennom kontakt med mottakere av BPA-ordning, viser det seg at det gjerne går fra 6 måneder til 2-3 år før en ordning er godt etablert, avhengig av omfang.

Man har behov for trygge ansatte, som har den oversikten som kreves for at ordningen skal fungere godt. Det vil være behov for at ansatte har god relasjon med mottakeren. I tillegg er det i mange tilfeller prosedyrer som skal læres og rutiner som skal på plass.

Når alle disse viktige elementene er på plass, ligger nødvendige forhold til rette for at assistansemottakeren får et best mulig verdig liv.

Erfaring viser at når alvorlig syke barn, ungdommer eller voksne som har BPA-ordning, endrer leverandørselskap, er det et omfattende arbeid og flytte alle prosedyrer og rutiner.

Det aller viktigste som det her må settes søkelys på, er den uro dette medfører for mottaker av BPA-ordningen. Det er kjent fagkunnskap at endringer rundt personer med tilrettelagt oppfølging skal minimeres og tas særlig hensyn til.

Konsekvensutredning

Det savnes konsekvensutredning av forslaget. Bytte av BPA-leverandør er i vanlig praksis ikke en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Det vil derfor ikke sikre de ansatte i en BPA-ordning i forhold til arbeid videre, lønn og ansiennitet som er opparbeidet.

Vi er også kjent med at noen BPA-leverandører har særregler der de ansatte kun får lønn etter ansiennitet i det aktuelle firmaet. Det gjør at de ansatte vil stå mye dårligere lønnsmessig enn i det firmaet de allerede er ansatt i. Det vil skape er en risiko for at mottakerne kan miste alle de ansatte i overgangen til nytt firma, og må bygge opp hele ordningen på nytt. Dette er bekymringsfullt.

BPA-ordning som ikke fungerer best mulig, påvirker hovedperson, nemlig assistansemottaker i svært negativ retning.

Antall BPA-leverandører og tilbud til brukere

Hvis kommunen reduserer antall tilbydere, selv om flere firma oppfyller konsesjonskravene, vil dette reelt sett bli et dårligere tilbud for mottakerne.

Kommunen begrenser mulighetene for å stå fritt til å velge.

Videre blir brukere/arbeidsledere ilagt et merarbeid som ikke blir kompensert, ansatte kan få dårligere lønnsforhold og noen brukere vil oppleve at de mister gode ansatte.

Kommunen oppfordres til å utføre grundig konsekvensutredning av forslaget.

Vi ønsker å få belyst følgende spørsmål:

 • Hvordan ser kommune for seg innsparing ved endring av BPA-ordningene, der assistansemottaker IKKE blir skadelidende?
 • Hvilke ressurser har kommunen til å hjelpe til i en eventuell overgang til nye ordninger, og hvordan skal dette gjennomføres?
 • Hvordan ser kommunen for seg at fremtiden skal være for mottakere av BPA-ordning?
 • Vil endringer i BPA-ordningen kunne forsvares med kommunen sitt motto «Det gode liv for alle»?

Med vennlig hilsen
NFU Bjørnafjorden lokallag
NHF Bjørnafjorden lokallag

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

 • Gratis å lasta ned
 • Bli varsla straks noko skjer
 • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.