Lokal | 08. sep. 2016

Vil selja barnehagen

Formannskapet skal i neste veke ta stilling til sal av gamle Os barnehage og 32,5 dekar i Greidalen.

Vil selja barnehagen
Tomta kor gamle Os barnehage ligg kan om kort tid bli lagt ut for sal (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretorsdag 08. sep. 2016 07:53

Sal av kommunale eigedommar som kommunen sjølv ikkje treng lenger har vore ei forutsetning for finansieringa av fleire av dei kommunale utbyggingsprosjekta dei siste åra.

Til formannskapet onsdag i neste veke får politikarane to eigedommer som administrasjonen foreslår blir lagt ut for sal.

Det eine salet gjeld området i Greidalen som kommunen no er i ferd med å opparbeida med steinmasser frå Ohara-utbygginga.

– Samla areal som er tenkt lagt ut for sal til utbyggar er omlag 32,5 dekar. Utbyggingstomten er områderegulert, men ikkje detaljregulert, skriv okonomirådgjevar Eivind Solberg i saksutgreiinga.

Kjøpar må sjølv stå for detaljreguleringa av området.

Godkjent for blokker

Det andre området kommunen no vil kvitta seg med er den gamle barnehagetomta i Mobergshaugen. Området er omlag 6 dekar og namngitt BB6 i områdeplanen for Os vest.

– I områdeplanen er område BB6 er sett av til blokker i inntil 3 etasjar med underliggande parkering. Området vil få avkjøring til kommunal veg – Stegen. Det er for alle byggeområder for blokk stilt krav om minste uteopphaldsareal. Dette arealet kan dekkast inn på bakkeplan, på parkeringsdekker og på takterassar, heiter det i saksutgreiinga.

Begge sala skal skje i tråd med dei retningslinene kommunestyret vedtok i april, kor hovudprinsippet er at salet skal gjerast til høgstbydane i den opne marknaden, men at kommunen kan gå i direkte forhandlingar med aktuelle kjøparar.

Saka blir endeleg avgjort i kommunestyret 27. september.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.