Lokal | 07. aug. 2019

Bru mellom Fusa og Os - ein fjern draum?

Fekk sjå delar av behovet: Samferdsleministeren sin turné svingte innom Fusa og Os i går.

Bru mellom Fusa og Os - ein fjern draum?
Magne Djuvik, Gustav Bahus og Jon Georg Dale frå Frp møtte næringslivsrepresentant Bjarte Skåtun på ferja. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 07. aug. 2019 13:49

Bildeserie:

Statsråden sin turné kom til Fusa og Os i går. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Statsråden sin turné kom til Fusa og Os i går. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Dette vogntoget var klokka 10.15 det tredje som køyrde tur-retur Skåtøy i går. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Dette vogntoget var klokka 10.15 det tredje som køyrde tur-retur Skåtøy i går. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Skåtøy, Djuvik og Bahus. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Skåtøy, Djuvik og Bahus. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
1 av 3

– Ei ny ordning med ferjeavløysingsmidlar for fylkesferjer gjer at det er realistisk med bru, sa ordførar Terje Søviknes i formannskapet i juni 2016.

I samband med kommunesamanslåing mellom Os og Fusa, som blir Bjørnafjorden kommune frå 1. januar 2020, blei det søkt om midlar til betre infrastruktur mellom dei to. I august 2017 fekk fungerande ordførar Laila Reiertsen (Frp) stadfestinga av stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) på Hatvik ferjekai; Kommunane Fusa og Os får 4 millionar kroner.

– Pengane skal gå til infrastruktur, no kan vi planlegga bru mellom Os og Fusa, sa Reiertsen.

Til no har pengane gått med til planlegging av betre infrastruktur til dagens ferjekaiar på begge sider, gang- og sykkelveg på Hatvikvegen, og samahengande brei nok veg til at det kjem gul stripe i midten frå Eikelandsosen til Venjaneset.

Lågare etterslep

Samferdsleminister Jon Georg Dale (Frp) er, som i fjor, på sommarturné for å sjå, læra og få innspel. Turen starta i Oslo måndag, tysdag kom han til Fusa og Os.

– Det er nyttig å sjå med eigne auge, både pågåande og komande prosjekt, og behova på prosjekt som førebels ikkje er finansierte.

– Vi i regjering har auka veginvesteringane med 80 prosent. Då vi kom i regjering hadde etterslepet på vedlikehald auka kvart år i 30 år, no har det gått ned 6 år på rad, sa Dale.

Turneen går vidare til Flesland og Voss.

– Mange som har køyrd Bergen-Voss den siste tida har bite seg merke i at det står 1-2 personar i kvar ende av eit anleggsområde, men berre 1-2 personar som jobbar. Ville det ikkje vore betre økonomi å setja fleire folk på eit prosjekt, så det blei ferdig i rimeleg tid?

– Det er eit godt spørsmål, og eg har faktisk stilt det same spørsmålet sjølv. Det handlar ikkje om at budsjettet er spreidd over fleire år, heller, seier statsråden, som tydelegvis framleis ikkje har fått svar på kvifor enkelte område har vegarbeid som ser ut til å dra unødig langt ut i tid.

Minst 25 år fram i tid

Høgdepunktet før Fusa og Os har vore å sjå den høge aktiviteten på prosjekta på E134. Men Dale la merke til at det gjekk med noko lågare tempo i Hordaland.

– Kva skal til for å få bru mellom kommunane som snart skal bli éin?

– Bli einige om traséval så fort som mogleg, så planlegginga kan starta.

Det har vore lufta minst tre alternativ til fjordkryssing. Blant dei som møtte Dale på ferja frå Venjaneset til Hatvik var leiar og nestleiar i Bjørnafjorden Frp, Gustav Bahus og Magne Djuvik.

– Kva er det tidlegaste ei bru kan vera ferdig bygd?

– Frå finansiering er klar til brua er ferdig bygd går det gjerne 20 år, seier Bahus.

Før dette skal Bjørnafjorden kommune finna eit traséval fleirtalet er einige om, og så skal planarbeid og kvalitetsutgreiing gjennomførast.

– Det er med andre ord ein lang prosess, men den blir endå lengre om vi ikkje kjem i gang, og om vi ikkje blir samde om ein trasé. Vi skuldar neste generasjon å gå til verks på dette arbeidet, og å ikkje bruka for lang tid på dei første delane av prosjektet.

– Dette handlar òg om identitet, om å bli éin kommune. I dag, 30 år etter at brua mellom Lepsøy og Sundøy opna, har det blitt sånn at folk seier dei kjem frå Os sjølv om dei bur i Øyane. Eller i Hegglandsdalen. Sånn var det ikkje på 80-talet. Eg trur det vil ta tid, også etter at vi har fått bru mellom Os og Fusa, før folk byrjar å kalla seg bjørnafjordingar.

Vogntog etter vogntog

Med på ferjeturen og praten med Dale var òg Bjarte Skåtun, eigar og dagleg leiar i trelasthandelen Agnar Skåtun AS på Vinnes.

Han er tydeleg på at landfast tilkopling mellom Fusa og Os vil få store positive ringverknadar, ikkje berre for innbyggarane i komande Bjørnafjorden kommune, men for store delar av næringslivet.

– Dette er det tredje vogntoget som har vore hos meg i dag, tur-retur Os-Fusa, og det kjem fleire utover dagen, seier Skåtun.

Klokka er 10.15 og han peikar på ein tungvektar på ferja.

Firmaet hans omset for over 60 millionar i året, men Skåtun kallar firmaet lite i Fusa-målestokk.

– Er bru mellom Fusa og Os eit tema som engasjerer i næringslivet og lokalpolitikken.

– Det har eg inntrykk av, og eg håper dei vil jobba hardt med å ta ny steg i retning bru.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.