Lokal | 19. feb. 2013

Færre lovbrot i Os

• Drapssaka var tung, arbeidskrevjande og lærerik.• Os hadde nedgang på nesten alle formar for lovbrot i fjor.• Fleire seksualsaker i 2012 enn i 2011.

Rasmus Dalen og Terje Sperrevik informerte i dag om den lokale politi-statistikken for 2012. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 19. feb. 2013 13:12

Tysdag hadde Os lensmannskontor gjennomgang med pressen av statistikken for 2012.

Sjå liste nedst i artikkelen.

– Året starta på verst tenkjeleg måte, seier lensmann Rasmus Dalen om den brutale drapssaka 1. januar, ei sak som enda med at ein 19 år gamal gut frå Os blei dømt for valdtekt og drap av 98 år gamle Hilda Feste.

– I tillegg til å vera ei tung sak, var den arbeidskrevjande og sette sitt preg på drifta vår det første halve året av 2012.

Lite råka likevel

Fleire av dei tilsette ved Os lensmannskontor gjekk inn i etterforskingsteam med politi frå Kripos og frå Hordaland politidistrikt.

– Med si erfaring og lokalkunnskap blei våre folk ei viktig brikke i det omfattande og vellukka abeidet. Samtidig synes eg vi var flinke å ta hand om kvarandre i denne triste perioden.

Sjølv om lensmannskontoret brukte mykje ressursar på drapssaka er oppklaringsprosenten neste like høg som i 2011 og 2010, 49,0 prosent mot 51,8 i 2011 og 51,9 i 2010.

Og mengda arbeidskrevjande saker, saker som ikkje kjem "rekande av seg sjølv" (som innbrot og tjuveri), er dessutan blant dei få sakskategoriane som auka.

• Mengda narkotikasaker går opp frå 41 til 46, grovare narkotikasaker går opp frå 0 til 3.
• Mengda trafikksaker går opp frå 111 til 124.

– Men enkelte episodar har vi hatt litt høgare terskel for å oppretta sak på, vi har gjerne venta på at fornærma sjølv skal melda ei valdssak enn å oppretta sak sjølv, vedgår Dalen.

Fleire valdtekter

Innan sedeleg-brot, seksualsaker, har det vore ei auke frå 21 saker i 2011 til 35 saker i 2012.

– Mesteparten av auka er innan krenkande åtferd. Mykje av dette kom rundt kikar-saka vi hadde i kjølevatnet av drapssaka i fjor, fortel politioverbetjent Terje Sperrevik.

Talet på meldte valdtekter auka frå 4 i 2011 til 6 i 2012.

Talet på saker om seksuelt misbruk av born gjekk ned frå 8 i 2011 til 6 i 2012.

Færre fartssyndarar – mindre hærverk

Om mengda som kjører i rusa tilstand auka (frå 18 til 26) og folk som kjørte utan førarkort blei fleire (frå 28 til 30), har talet på avslørte fartssyndarar gått kraftig ned.

I 2011 blei 11 tatt i for høg fart, i 2012 berre 2! I tillegg kjem dei UP tar, og dei som blir tatt av fotoboksane på Halhjemsvegen.

Enkelte har kanskje inntrykk av at det blir stole mange syklar i Os.

Politiet er av motsett oppfatning. I 2011 blei det meldt om 22 tilfelle av tjuveri av sykkel - i 2012 blei det berre meldt om 5.

Også talet på skadeverk har gått ned, alvorlege tilfelle går ned frå 79 til 39 (!), mindre skadeverk frå 10 til 6.

Nedgang i trugslar, vald og tjuveri

Mengda saker relatert til trugslar har dei siste åra lagt på mellom 20 og 35 i året. I 2012 var talet, for første gong sidan 2002, under 20. Berre 17 trugselsaker blei meldt i fjor.

Også talet på tjuveri gjekk ned, simpelt tjuveri frå 176 (rekord) i 2011 til 146 i fjor.

– Dette talet er eigentleg endå finare, då det i 2012 for første gong inkluderte tjuveri av bilskilt. Dette blei tidlegare ført som "tap", forklarer Dalen.

Saker innan "liv/legeme/helbred" gjekk ned frå 58 til 44.

– Prioriterer utelivet

Sperrevik fortel at dei held fram med å praktisera nulltoleranse når det kjem til uro knytta til fest og uteliv i Os sentrum.

– Slåsting, urinering og drikking på offentleg stad vil vi halda fram med å setja ein rask stoppar for.

– Det publikum kan bli flinkare på er å ikkje blanda seg i saker når vi er på staden. Om ikkje vi får jobba i fred, og folk ikkje rettar seg etter pålegg om å fjerna seg frå ein stad, kan det få ganske alvorlege konsekvensar for vedkomande, åtvarar Sperrevik.

Fleire kan mista våpen og løyve til å ha våpen

Kravet om trygg oppbevaring av våpen inneheld plikt til inspeksjonm noko politiet i Os gjennomfører med ujamn frekvens.

– Dei som ikkje har våpenet sitt i godkjent våpenskap kan rekna med å mista både våpenet og løyve til å ha våpen.

– Dei får gjerne tre månadar på seg til å selja våpenet, men dei kan ikkje rekna med at det berre er å kjøpa skap så får dei våpenet tilbake, åtvarar Dalen.

Også valdsbruk og alkoholproblem kan føra til beslag av våpen.

Slik fordelte straffesakene seg i 2012 (2011 i parentes):

Les òg: Statistikk for 2011 (samanlikna med 2010)

BROTSVERK (forbrytelser)
Innbrot: 7 (15)
Trugslar §227: 17 (15)
Liv/legeme/helbred: 44 (58)
Simpelt tjuveri §257: 146 (176)
Grovt tjuveri §258: 34 (51)
Motorvogntjuveri §260: 4 (11)
Bedrageri økonomisk utroskap: 14 (10)
Skadeverk: 39 (79)
Narkotika §162, 1. ledd: 46 (41)
Narkotika §162, 2. ledd: 3 (0)
Legemiddelloven: 46 (64)
Undersøkingsakar: (56 (54)
Andre brotsverk: 108 (105)
SUM 564 (738)

FORSEELSER:
Naskeri: 17 (26)
Orden/fred: 24 (31)
Skadeverk: 6 (10)
Alkoholloven: 6 (6)
Politiloven: 14 (12)
Vegtrafikkloven: 124 (111)
- rusa: 26 (18)
- personskade: 15 (13)
- utan førarkort: 30 (28)
- fart: 2 (11)
SUM 276 (305)

TOTALT (brotsverk og forseelser): 840 (1043) 

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.