Meining | 10. mai 2021

Ferja går klar for veg!

Leigland svarer Gissinger.

Ferja går klar for veg!
Mikal Leigland. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 10. mai 2021 12:21

Håkon Kvåle Gissinger utfordrar meg om brua i Bjørnafjorden.

Mitt utgangspunkt er at det ikkje kjem bru i Bjørnafjorden. Naturinngrepa med ein 4-felts veg over Reksteren og gjennom sårbar natur i Øyane er ikkje forenleg med miljømåla i dag.

Det å planlegga ein veg med 4 felt når dagens ÅDT er 3.500 bilar er ikkje mogleg å rekna heim. Rett nok har Statens vegvesen rekna ut at mengda bilar skal tredoblast når brua står ferdig, men siste året har vist at vi kan handtera møter digitalt, og heimekontor blir nytta i mykje større utstrekning.

Det gir mindre trafikk, ikkje meir.

Dette medfører at behovet for 4-felts veg ikkje er tilstades. Bompengeselskapet i Bergen har hatt ein nedgang på 14 % biltrafikk det siste året. Det å rekna seg fram til ei tredobling av trafikken er ikkje samsvarende med verken statlege eller regionale målsettingar.

Skal det byggast ein 4-felts veg over Bjørnafjorden bør ÅDT vera over 12.000 biler, i dag har vi 3.500.

Ei anna sak er at brua mellom Stord og Tysnes har ei seglingshøgde på 70 meter, medan seglingshøgda på Bjørnafjordbrua er kun 50 meter. Stord har alternativ innseilings veg, det har ikkje Bjørnafjorden.

Det å akseptera ei seglingshøgde på 50 meter inn til eit næringsliv og eit folketal på 30.000 innbyggarar er heilt uaktuelt.

Vi er i full gang med tilrettelegging av Samnøy Industriområde på 243 dekar. Der det er store sjøområde som kan nyttast til kaianlegg for både oljeindustri og cruisetrafikk.

Fjordane våre kan ikkje for all framtid stengast for vekst og utvikling.

Om brua skal byggast i stål, kompositt eller betong er uinteressant, då den ikkje er realiserbar verken miljømessig eller økonomisk.

Bygging av bru med sørleg kryssing av Langenuen med ny tofelts veg til Eikelandsosen er både utviklande for bu og arbeidsmarknaden og kostnadseffektivt for fellesskapet, og det samsvarer og med ÅDT tala vi kan forventa på strekninga.

Stiller meg og spørjande til om trafikkmaskina på Nygårdstangen og om Bygarasjen hadde blitt bygd i dag.

Vi kan ikkje gjera slike strategiske feil i denne saka, vegen må gå landfast over Tysnes, gjennom Fusa og over Samnangerfjorden med arm til Os og Bergen.

Når det gjeld spørsmålet om det er politikarar eller byråkrati som bestemmer, kan det vera eit relevant spørsmål, men i eit demokrati er det politikarane som gjer vedtak.

Håper at fornufta sigrar og at vi kan starta planlegging av vegen over Tysnes og gjennom gamle Fusa snarast.

Takker forøvrig Håkon for eit interessant innlegg.

Mikal Leigland (Sp)
Varaordførar, Bjørnafjorden kommune

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.