Meining | 26. aug. 2022

Innspill til planarbeid – detaljregulering Aldalen akvakulturområde

Dersom driften på anlegget i Aldalen fortsetter med konvensjonell åpen drift, bør anlegget ikke flyttes.

Innspill til planarbeid – detaljregulering Aldalen akvakulturområde
Bjørnafjorden Fritidsfiskarlag meiner anlegget i Aldalen bør ligga der det er - eller flyttast på land. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 26. aug. 2022 06:56

Bjørnafjorden Fritidsfiskarlag registrerer at ethvert åpent oppdrettsanlegg gir store utslipp av ekskrementer som slippes urenset rett ut i sjøområdet der det ligger.

Dette gir svært negative ringvirkninger for alle organismer som lever i økosystemene rundt anlegget. Ved dårlige strømforhold blir opphoping av avfall fra anlegget veldig synlig og ødeleggende for alle organismer i nærheten av anlegget. Dette er godt dokumentert med undervannsfilming av f.eks. Miljøvernforbundet.

Ved bedre strømforhold spres utslippene over et større område og det tar lenger tid før skadevirkningene blir synlige.

Der det er dyprenner hvor det tradisjonelt har vært tråling etter reke ser en dramatisk nedgang. Havforskningsinstituttet sine reketokt sist vinter viste at der nesten ikke er reker igjen på vestlandskysten inkludert fjordene. Fiskere har gjentatte ganger meldt hvordan de ser dramatisk nedgang i rekefiske der oppdrettsanlegg har blitt plassert i nærheten av rekefelt.

For oss fritidsfiskere som fisker i nærområdene til oppdrettsanlegg registrerer vi at villfisk som har beitet rundt anleggene ikke er egnet som menneskeføde. De er fulle av pellets og har konsistens på fiskekjøttet som er slik at fisken går mer eller mindre i oppløsning når den sløyes.

Vi ser også sterk økning i algevekst spesielt i nærheten av oppdrettsanleggene pga. det store utslippet av ekskrementer og urin som gir overgjødsling av sjøen.

Det registreres at blåskjell nesten ikke finnes langs strendene rundt Aldalen, og vi spør oss om dette har sammenheng med utslipp fra oppdrettsanlegget.

Fritidsfiskarlaget vil understreke at vi ikke er motstandere av fiskeoppdrett, men vi mener tiden er overmoden for å modernisere driften og gå over til RAS-anlegg. Enhver omlegging av driften som ikke inkluderer dette, er ikke bærekraftig.

I forhold til Aldalen akvakulturområde vil vi konkret spille inn følgende:

1. Vi stiller oss undrende til at sjøkabel fra Samnanger og til Nordsjøen skal være en begrunnelse for at Bolaks skal sette i gang utredning for flytting av anlegget. Der er nok område å legge kabelen utenom dette anlegget. Det burde dessuten være utbygger av kabelen som må stå for utredning angående alternativ plassering av anlegget.

2. Dersom driften på anlegget i Aldalen fortsetter med konvensjonell åpen drift, bør anlegget ikke flyttes. Da vil bare nok et område bli ødelagt i forhold til både yrkesfiske og fritidsfiske.

3. Eneste akseptable endring på anlegget sett fra fritidsfiskeinteresser, er at en moderniserer anlegget med overgang til RAS anlegg. Da eliminerer en utslipp til sjø og får en fremtidsrettet og miljøvennlig drift. Dette vil være en fordel både for oppdretteren, for sjømiljøet og for alt fiske i fjorden. Ved bruk av RAS-anlegg kan en også lettere plassere anlegget der en vil, sett fra fritidsfiskerne sitt ståsted.

Lars Kongsvik
Bjørnafjorden Fritidsfiskarlag
Norges Fritids og Småfiskerforbund

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.