Løyvde 1,5 mill til Hatvikvegen

Opparbeiding av gangveg/tursti langs Hatvikvegen ikkje lenger like i skodda. Fellesnemnda løyvde 1,5 millionar til prosjektet.

Langs Hatvikvegen frå Hauge til Bøvegen vil kommunen laga gangveg/turveg (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretirsdag 03. okt. 2017 12:13

I fellesnemnd sitt møte måndag skulle politikarane fordela tilskotet på 4 millionar kroner dei to kommunane har fått frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til vegar og andre infrastrukturtiltak.

I framlegget frå administrasjonen låg det

  • 1,5 millionar til digitalisering av eigedomsarkivet i Fusa
  • 1,5 millionar til opparbeiding av gangveg/tursti frå krysset Hauge/Fv 137 og busstopp ved Bøvegen, samt utbedtring av undergang under Hatvikvegen ved Bøtræet
  • 500 000 kroner til utarbeiding av reguleringsplan for del av strekket Venjaneset - Eikelandsosen
  • 500 000 kroner til forprosjekt for å erstatta ferje over fjorden mellom Os og Fusa.

Ikkje bru no

I søknaden som var sendt departementet var dei tre første tiltaka lista opp. i tillegg ba kommunane om at søknad frå 2016 om tilskot til forprosjekt for å ersatta ferje over Fusa/Samnangerfjorden med bru igjen blei vurdert.

Svare eit fekk frå departementet sa at ein måtte nytta midlane til tiltak omtalt i søknaden.

– Kan vi då ta med punkt fire? Det står ingenting om at vi søkjer til bruprosjektet i den nye søknaden, berre at vi ber om at den gamle søknaden blir vurdert på nytt. Kan vi då nytte dei 500 000 kronene til eit forprosjekt, undra Helge Steinum (Ap).

Han fekk støtte frå Gustav Bahus (Frp), som meinte det ville vera betre å senda ein ny søknad om midlar til bruprosjektet.

Meir til reguleringsarbeidet

Med 500 000 kroner "til overs" lurte Steinum på kor ein skulle gjera av desse.

– Eg tykkjer resten av oppsettet er i tråd med søknaden. No har eg rimeleg bra oversikt på Fusa-sida og lurer på om vi kan omprioritera. Held det ikkje med 1 million til arkivprosjektet, undra Atle Kvåle (Ap).

– Det gjer det ikkje, men eg trur reguleringsplanen på Fusa-sida blir litt dyrare enn 500 000, så det kan vera fornuftig å legg til noko meir der, svara rådmann Christian F. Fotland.

Kvåle aksepterte dette og peika på at vegen mellom Osøyro og Eikelandsosen blir viktig, ikkje minst når E39 mellom Os og Bergen står ferdig.

– Vi bør eigentleg nytta mest mogleg ressursar på den strekninga fram til påkoblinga til E39. Vi kan ikkje vera nøgde før det er gul stripe heile vegen frå Eikelandsosen til Osøyro, kommenterte Kvåle.

Ikkje så i skodda likevel

I mars blei formannskapet i Os orientert om at gang- og sykkelvegen langs Hatvikvegen kunne drøya, då Statens vegvesen ikkje har kapasitet til å stå for arbeidet med avtale om grunnavståing.

I saksframlegget til fellesnemnda står det «Os kommune har diskutert ei løysing med vegvesenet der kommunen opparbeidar ein enkel gangveg/tursti langs vegen og knyter denne saman med eksisterande gang-/sykkelveg. Tiltaket er tenkt innanfor det arealet som er godkjent til vegføremål i områdeplanen. Vegvesenet støttar dette forslaget. Manglande kapasitet hos vegvesenet gjer at vi neppe får på plass avtalar om grunnavståing før tidlegast 2018. Det vil difor bli nødvendig å kjøpe denne tenesta. Sjølve arbeidet med gangveg/tursti vil kommunen utføre i eigen regi.»

– Håpet er at desse midla kan nyttast til fysiske tiltak, men treng vi å nytta noko av det til å få hjelp med grunnavståinga så gjer vi det, fortel kommunalsjef for samfunnsutvikling Aina Tjosås.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.