Nedre Lekven og Lekvenvågen sett frå lufta. Espen Hjertholm innfelt. (Foto: Espen Wilhelmsen)

Marknaden i Os: Juli 2018

Fersk statistikk om eigedomsmarknaden: Det er over eit år sidan det blei selt hus i Os i dette tempoet. 

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

«Marknaden i Os» er ei fast spalte på Midtsiden frå oktober 2017, skriven av eigedomsmeklarfullmektig Espen Hjertholm. Hjertholm presenterer offisielle salstal for førre månad, ser bak tala, og fortel samtidig om status og utval i dag, og kva som er venta av månaden som kjem.

• Førre rapport: Marknaden i Os i juni

I juli 2018 blei det lagt ut 4 nye bustadsannonser og selt i alt 13 bustadar i Os. Alle bustadane som blei selt i juli var brukte bustadar.

Det er 10 færre enn i juli 2017, og 15 færre enn i juli 2016, men salstida har ikkje vore lågare på lang tid.

• Fersk liste: Kven har kjøpt og selt eigedom i Os i juli?

Kortaste salstida på over eit år

Juli 2018 hadde ei uvanleg kort saltid. Omsetnadshastigheita i juli var på 46 dagar, men om ein ser vekk frå éin bustad, som låg for sal i 5 månadar, låg salstida på 33 dagar.

Sist månad som hadde kortare salstid var juni 2017. Vi må heilt tilbake til 2014 for å finna ei kortare salstid i ein julimånad.

Over halvparten av bustadane som blei selt i juli blei lagt ut etter 17. mai. Trass den korte salstida held prisane seg på eit stabilt nivå.

Sal vs prisantyding dei siste tre månadane:

• 57 % under prisantyding
• 22 % lik prisantyding
• 21 % over prisantyding

Statistikken for avvik frå prisantyding held seg i stor grad lik tidlegare månadar i 2018.

Eigedomssal og snittprisar

I juli 2018 blei 11 av 13 sal selt i den opne marknaden.

Her er ein oversikt over snittprisane for juli dei siste åra:

Samla tal for juli 2018: 13 sal                   
Snittpris kr 2 626 027,-         
Snittpris kvm: 30 506,-                 
**Omsetnadshastigheit: 46 dagar

Tilsvarande tal for juli 2017: 23 sal     
Snittpris kr 3 213 568,-     
Snittpris kvm: 30 230,- 
Omsetnadshastigheit: 53 dagar

Tilsvarande tal for juli 2016: 28 sal     
Snittpris kr 2 905 127,-     
Snittpris kvm: 29 293,- 
Omsetnadshastigheit: 94 dagar

Vi kan sjå at juli 2018 hadde ein god del lågare salstid enn tidlegare. I tillegg hadde juli i år ein låg salspris i snitt.

Årsaka er prisen på einebustadane som blei selt i juli.

I alt blei det selt 7 einebustadar, og alle blei selt for under 4 millionar kroner. Einebustadane var liten i storleik og hadde byggeår for over 40 år sidan i snitt.

Statistikk frå dei siste 12, 6 og 3 månadane

Siste 12 månadar   
404 sal                 
Snittpris: kr 3 205 966,-                     
Snittpris kvm: 30 607,-                 
Omsetnadshastigheit: 68 d

Siste 6 månadar
232 sal                 
Snittpris: kr 3 216 703,-                     
Snittpris kvm: 30 748,-                 
Omsetnadshastigheit: 65 d

Siste 3 månadar     
110 sal                    
Snittpris: kr 3 186 400,-                     
Snittpris kvm: 30 552,-                 
Omsetnadshastigheit: 55 d

Det er tydeleg at salstida har korta seg ned i det siste. Salsprisane held seg nokonlunde stabile.

*Prosjekterte bustadar, private sal og heimelsoverføringar vert registrert i den månaden heimelen vert tinglyst, medan annonserte meklarsal vert registrert same månad.

**Omsetnadshastigheita er rekna ut frå bustadar som er selt i den opne marknaden, ikkje prosjekterte bustadar, private sal eller heimelsoverføringar.

Dagens utval og marknad

I skrivande stund ligg det, i Os kommune, 15 einebustadar, 14 tomannsbustadar, 10 rekkjehus og 103 leilegheiter for sal på Finn.no - i til saman 69 annonsar.

Det er 7 annonsar færre enn byrjinga av juli, og 1 av annonsane er allereie selt.

Prisane i Os held seg stabile gjennom juli. Det som trenda i sommar var eldre einebustadar, og desse blei selt relativt kjapt både over og under prisantyding. Mange av dei som kjøpte hus før sommaren står klare til å flytta inn i august og september.

Dei siste tre månadane blei det selt over 50 tomanns- og einebustadar i Os, og ein vil sjå en god del utskiftningar i nabolaga i kommunen.

Det er fremleis ferietider, men sommaren byrjar å ta slutt for dei fleste. Aktiviteten i marknaden kjem til å auka dei neste vekene.

Fleire saker