Meining | 14. feb. 2023

Tryggleik, fellesskap og livsmeistring for eldre = Omsorg+

Det er vanskeleg å sjå kvifor dei andre partia ikkje har hatt vilje eller mot til å satsa på dette.

Tryggleik, fellesskap og livsmeistring for eldre = Omsorg+
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytysdag 14. feb. 2023 07:58

Kommunen treng fleire bustader for personar som ikkje har behov for sjukeheimsplass, men som har problem med å klara seg sjølve og vera trygge i sin eigen heim.

Omsorg+ er slike bustader.

Eit slikt butilbod består av tilpassa husvære, fellesareal med aktivitetar og høve til sosialt fellesskap. For Arbeidarpartiet er dette eit svært viktig satsingsområde.

Omsorg+ er eit framtidsretta og godt prosjekt for våre eldre i Bjørnafjorden. Det er eit alternativ til dei som finn det vanskeleg å bu heime, men er for friske til å bu på sjukeheim.

Det er lov å vera ærleg på at ein er einsam, at ein treng trygge rammer, eit fellesskap, og litt ekstra hjelp for å kunna klara seg sjølv, utan at løysinga er plass på institusjon.

Omsorg+-bustader legg til rette for at flest mogleg skal få vera sjef i eige liv så lenge som mogleg. Det å bu i tilpassa bustad, samstundes som ein har fellesområder og aktivitetar saman med andre, bidreg til tryggleik og reduserer einsemd.

Arbeidarpartiet lyttar til dei eldre som seier dei ønskjer å klara seg sjølve så lenge dei kan, samstundes som dei har behov for å vera trygge i eigen bustad.

Kommunen har i dag fleire bygg som med enkle grep kan gjerast om til Omsorg+-bustader.

Det kostar lite, og kan etablerast på begge sider av fjorden.

Arbeidarpartiet ønskjer at fleire skal oppleva livsmeistring i ein periode av livet der ein treng litt meir enn heimebaserte tenester, men ikkje så mykje at ein treng plass på sjukeheim. Eit tilbod som dette manglar i eldreomsorga i Bjørnafjorden.

Vi overtok ein kommune som det er heilt uforståeleg at ikkje allereie hadde etablert eit tilbod om Omsorg+. Vi fekk difor tidleg bestilt ein rapport om buforma, og denne viste at det er svært gunstig og naudsynt å etablera slike butilbod i kommunen.

Gunstige stader for hurtig etablering av Omsorg+ var Gamleheimshagen, Eikhovdaheimen og Baldersheim helsetun.

Dei kommunale bustadane i Gymnasvegen og buavdelinga på Lurane har også vore løfta opp som aktuelle stader å starta opp. Føresetnaden er sjølvsagt at ingen som bur dei aktuelle stadane, skal flyttast mot sin vilje, men ein kan koma i gong med gradvis innfasing og utvikling.

Arbeidarpartiet har også hatt Omsorg+ med i sine budsjettframlegg fleire gonger.

2 millionar i 2022 og 4 millionar for 2023 saman med Senterpartiet, utan at vi fekk fleirtal. Vi la i tillegg inn pengar til meir velferdsteknologi og eit tettare samarbeid med frivilligheita.

Omsorg+ gir både dei eldre betre livskvalitet og meir tryggleik for pårørande. Dessutan er det god kommuneøkonomi.

Det er difor vanskeleg å sjå kvifor dei andre partia ikkje har hatt vilje eller mot til å satsa på dette.

Med Frp og Høgre i førarsetet, la ein ned kjøkkenet på Os sjukeheim og bygde Luranetunet utan kjøkken.

Denne fadesen har vi no fått retta opp i, og det med ei endå betre løysing.

Ein bør merka seg at Frp og Høgre endå ein gong ikkje er framtidsretta nok på eldreomsorg og gode løysingar. Dette er svært trist for dei eldre i Bjørnafjorden.

Vi er difor alt no tre år på etterskot når det gjeld etablering av Omsorg+ i vår kommune.

I ein nyleg uttale frå Eldrerådet vert det oppmoda om å få fortgang i arbeidet med Omsorg+, noko som er heilt i tråd med det Arbeidarpartiet lenge har jobba for.

Arbeidarpartiet vil halda fram med å arbeida for at det vert etablert Omsorg+ i Bjørnafjorden. Tryggleik, felleskap og livsmeistring=Omsorg+

Bjørnafjorden Arbeidarparti
kommunestyregruppa og styret

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.