Politikk | 08. sep. 2021

Fekk utsett krav om nullutslepp for drosjenæringa

– Ein liten siger, men eg er skuffa over Senterpartiet.

Fekk utsett krav om nullutslepp for drosjenæringa
(Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 08. sep. 2021 14:41

Pressemelding frå Frp:

Framstegspartiet fekk i dagens møte i hovedutval for samferdsle og mobilitet, fleirtal for å utsette innføringa av forskrifta som stiller krav om at drosjer med inntil 9 passasjerar ikkje kan ha forbrenningsmotor.

– Ein liten siger, men forskrifta vil uansett føre til ei rasering av drosjenæringa i distrikta meiner Frank Willy Djuvik (FrP).

Mot stemmene frå FrP sine to represantantar og Trym Aafløy (uavhengig) vedtok hovudutval for samferdsle og mobilitet ei ny forskrift for drosjenæringa i Vestland fylke.

I forskrifta vert det stilt krav om at alle drosjar registrerte med inntil 9 passasjerar ikkje har utslepp frå forbrenningsmotor frå 1. oktober 2025.

Tilsvarande forskrift var allereie vedteke for alle kommunane i tidlegare Hordaland frå og med april 2024, men etter framlegg frå FrP vart det fleirtal for å utsette dette kravet i 1,5 år til oktober 2025.

I debatten peika FrP på ei rekkje med utfordringar med innføringa av kravet. Først og fremst peika dei på at det per no ikkje finst gode nullutsleppsalternativ til bilar med firehjulstrekk og større drosjar opp til 9 passasjerar i store delar av fylket.

I tillegg peika dei på at det ikkje finst utbygd hurtigladekapasitet og heller ikkje er eit serviceapparat for elbilar i dei fleste distriktskommunane i fylket.

Framstegspartiet fremja forslag i tråd med drosjenæringa sine innspel, og ville venta med å innføra krav for bilar med over 4 passasjerar.

– Det er viktig å lytta til dei som har skoen på, og når næringa er tydeleg på at dette kravet kjem for fort, og at føresetnaden ikkje er til stades, så må vi som politikarar lytta til det.

– Vi kan ikkje basera politikken vår på skrivebordsøvingar på fylkeshuset, men sjå kva realitetane er, seier medlem i hovedutval for samferdsle og mobilitet for FrP, Sigbjørn Framnes.

– Drosjenæringa gjer langsiktige investeringar i bilar som skal vare og nedskrivast over fleire år. Det betyr at investeringar i køyretøy som skal gjerast allereie neste år og i 2023 må vera i tråd med dei nye krava. Og vi er ikkje i nærleiken av å ha utbygd all infrastruktur og serviceapparat i distrikta innan den tid, seier Framnes

FrP er spesielt skuffa over at Senterpartiet gjekk saman med miljøpartia, og stemde for å innføra krav som heilt openbart vil svekke drosjenæringa i distrikta.

– Dette syner at det er stor avstand mellom det Senterpartiet kommuniserer i valkampen om at dei er opptekne av gode tilbod i distrikta, og det dei gjer når det kjem til å innføra nye miljøkrav og restriksjonar som svekker livsviktige tilbod for spreidd busetnad.

– Taxinæringa sjølv er tydeleg på at desse krava vil føre til reduserte tilbod og færre drosjer i distrikta. At SP og dei andre partia ikkje vil lytte til næringa, men heller er oppteken av å fatte symbolvedtak som ikkje har rot i den verkelege verda, er både overraskande og skuffande.

– At Høgre og AP vedtek urealistiske miljøkrav og restriksjonar er på ingen måte overraskande, men eg trur dei fleste hadde trudd at ein kunne stole på at Senterpartiet ville ivareta drosjenæringa i distrikta sine interesser, avsluttar Framnes.

Saka vert no sendt vidare til Fylkestinget i Vestland for endeleg vedtak.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.