F.v.: Søviknes, Steinum og Nøttseter. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Kvifor er ditt budsjett best?

Dei 3 som har levert forslag kjem med 3 argument kvar.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

I møte i Os formannskap tysdag la MDG, Ap og Frp/H/V fram kvar sine forslag til budsjett for 2019.

Les meir om forslaga til rådmannen, opposisjonen og Frp/H/V.

Kva skil dei tre politiske budsjettframlegga?

Etter møtet oppfordra vi representatane for alle dei tre budsjettframlegga om følgjande:

«Gi oss 3 gode grunnar til at ditt budsjett er betre enn posisjonen/opposisjonen».

Slik svarte dei:

Nils-Anders Nøttseter (MDG)

1. Men unntak av ei overskrift frå rådmannen sitt framlegg er ikkje klima tilstades i fleirtalsframlegget. Samstundes som vi diskuterer smått og stort i formannskapet foregår COP24 i Katowice i Polen. Folk flest bur i kommunar, og vi som aktør må bli mykje flinkare og meir aktive på å ta grep som reduserer klimagassutslepp. Det kan gjerast på mange måtar, noko som gjennomsyrer våre forslag i alle delar av budsjettet.

2. Livskvalitet. Vi gjer nytte av gjenbruk og foreslår igjen at kommunen kjøper inn snøkanonar - kan du tenkja deg betre jobb på teknisk eining enn å køyra rundt til born og gje dei akebakke når det er kaldt og tørt? I tillegg meiner vi det er enormt viktig å gjera konkrete grep for å nå ungdomen - difor vil vi gjeninnføra rusfrie helgetiltak der ungdom kan få ressursar til å arrangera for ungdom. Dette er småpengar for kommunen, men kan aktivera svært mange som ein ikkje når gjennom idretten.

3. Barnefattigdom. Eit enkelt grep som er pinleg for kommunen. Barnetrygd reknast som inntekt og blir trekt frå på sosialstønad. Dei aller fattigaste får altså ingen barnetrygd. Det må vi korrigera.

– Når det er sagt vil eg òg seia at alle budsjettframlegga i formannskapet inneheld god politikk. Hadde det ikkje vore for den prekære klimasaka, så kunne eg nok ha støtta dei fleste framlegga. Til sist vil eg spesielt trekka fram FrP+H+V sitt forslag om å satsa meir på kreative fag i Os-skulane som eit godt initiativ.

Helge Steinum (Ap):

1. Vi vil ikkje berre nøya oss med ei utgreiing av kjøkken på Luranetunet, men vi vel faktisk å starta bygging av kjøkkenet i 2019.

2. Vi satser også meir på utfordringane innen psykisk helse og oppretter to psykolog-stillinger for å ta hand om dei lange ventelistene vi har i dag. 

3. Vi vil ha ei vesentleg satsing på lærlingar inn i kommunen og vil auka mengda med 10 lærlingplassar i 2019 utover dei vi tar inn etter planen.

– Elles har vi mange like saker som posisjonen, og det viser at vi har et veldig ansvarleg budsjett som tar inn over seg dei utfordringane vi har i åra som kjem.

Terje Søviknes (Frp) på vegne av Frp, Høgre og Venstre:

1. Frp/H/V har ei tyngre satsing på barn og unge enn AP – heile 9,35 mill kr til skule, idrett og kultur.

2. Frp/H/V set fokus på eldreomsorga både gjennom Leve hele livet-reforma, ernæringsfysiolog, utgreiing av kjøkken på Lurane og planlegging for fleire sjukeheimsfokus.

3. Frp/H/V held fram med opprustinga av Osøyro med fokus på Elveplassen og Elvepromenade, samt planlegging av gangbru over Olselva og utvida gjestehamnkapasitet. Ap kuttar investeringsposten på 10 mill kr i 2019 til Liv på Øyro-prisjektet.

Fleire saker