Meining | 01. sep. 2023

Useriøst frå Venstre

DEBATT: Det er ikkje slik at Arbeidarpartiet ser på alle private tenesteleverandørar eller bedrifter som velferdsprofitørar.

Useriøst frå Venstre
Trine Lindborg, her på Øvreeide gard for å ta imot nissen. (Foto: Eirin Eriksen Horvei)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 01. sep. 2023 12:05

Det er nesten så ein vert overraska når Venstre spør om Arbeidarpartiet meiner at Øvreeide gard er ein velferdsprofitør med eit skatteparadis i Hegglandsdalen.

Vi trudde det var mogleg å halda eit visst nivå av seriøsitet i ein lokalpolitisk diskusjon kring konkurranseutsetjing av kommunale velferdstenester. Men slik verkar det ikkje å vera. Venstre om det.

For at det skal vera tydeleg, også for Venstre: Nei, sjølvsagt er ikkje Øvreeide gard ein velferdsprofitør! Det fantastiske tilbodet som Øvreeide gard leverer – eit dagtilbod til personar med demenssjukdom – er ei lovpålagt offentleg oppgåve som kommunen kjøper frå Øvreeide gard.

Det er eit fint og godt supplement til dei mange andre lovpålagte omsorgsoppgåvene som dei dyktige og hardtarbeidande kommunalt tilsette leverer kvar einaste dag.

Det er ikkje slik at Arbeidarpartiet ser på alle private tenesteleverandørar eller bedrifter som velferdsprofitørar.

Det er eit berande prinsipp for bedrifter at dei skal gå med overskot. Ingen tilhengjarar av eit blandingsøkonomisk system er motstandarar av det. Det er heller ikkje slik at Arbeidarpartiet er imot å kjøpa tenester frå småskala private tenestetilbydarar.

Men det er ein stor skilnad i å kjøpa tenester frå t.d. Øvreeide gard, og det å konkurranseutsetja heile eldreomsorga i Bjørnafjorden.

Det første gjer vi gjerne. Det andre er vi imot.

Kommunen ER innovativ mellom anna når den nyttar tilbodet som Øvreeide gard gjev, deltek i Tørn-prosjektet til KS om oppgåvegliding, og finn løysingar på matomsorga.

Bjørnafjordenmodellen som sikrar fastlegeordninga i kommunen, er så innovativ at det har blitt ein modell for mange kommunar i resten av landet.

Venstre er slik sett heilt på linje med Arbeidarpartiet når dei seier dette handlar om å levera dei beste velferdstenestene for innbyggarane. Men det kan sjå ut til at Venstre gløymer at svært mange av dei tilsette i helse- og omsorgssektoren i Bjørnafjorden også er innbyggarane våre.

Venstre skriv vidare at kommunen må styrka kompetansen sin på offentlege innkjøp, og hevdar at det har vore både dårlege anbodsprosessar og manglande kontroll med kvaliteten på tenestene. Her er vi usamde med Venstre.

Det er god kompetanse i kommunen sin administrasjon på både anbodsprosessar og offentlege innkjøp. Dei tilsette som arbeider med dette, er dyktige fagfolk. Bjørnafjorden kommune skal ikkje bruka millionar av kroner på advokatar og meir administrasjon for å følgja opp ein kontrakt og på den måten laga advokatmat!

I Bjørnafjorden skal det vera nytenking, oppgåvegliding og tillit – i staden for å bruka pengane på advokatar og kontraktadministrasjon.

Bjørnafjorden Arbeidarparti vil bruka desse pengane til meir pleie og meir velferd!

Tilbake til dei som arbeider i den kommunale omsorgssektoren. Ser vi nokre år tilbake, er det verdt å minna om at Aleris som dreiv delar av Luranetunet fram til 2013, var eit opphavleg svensk helseforetak som frå 2010 var eigd av den mektige svenske Wallenberg-familien gjennom investeringsselskapet Investor AB.

Sidan 2019 er Aleris eigd av det tysk-svenske private-equity selskapet Triton Partners med hovudkontor på Jersey.

Jersey er eit skatteparadis. Hegglandsdalen er det ikkje.

I 2012 tok Fagforbundet ut dei tilsette i den Aleris-drivne delen på Luranetunet i streik.

Dei streika for å oppnå dei same løns-, pensjons- og arbeidsvilkåra som dei tilsette i den kommunalt drivne delen av Luranetunet. Streiken varte ein månad før den vart avgjort ved tvungen lønsnemnd. Og dei tilsette fekk ikkje det dei gjekk til streik for.

Det er ein stor risiko for at overskotet skapt av skattepengane våre og løna og pensjonane til dei tilsette, endar opp hjå internasjonale selskap av denne typen dersom omsorgstenestene igjen skal konkurranseutsetjast.

Det er ei ærleg sak dersom det er dette Venstre ønskjer. Arbeidarpartiet ønskjer det ikkje!

Godt val!

Trine Lindborg
Ordførarkandidat
Bjørnafjorden Arbeidarparti

Jo Rune Ugulen Kristiansen
6. kandidat
Bjørnafjorden Arbeidarparti

Irene Vågen
11. kandidat
Bjørnafjorden Arbeidarparti

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.