Næringsliv | 03. feb. 2022

Havnespy har spredt seg på Vestlandet

Japansk sjøpung skaper risiko for oppdrettsnæringen.

Havnespy har spredt seg på Vestlandet
Havnespy legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter. Det er nå gjort nye funn av den fremmede arten på Vestlandet. (Foto: Torbjørn Brekke)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 03. feb. 2022 10:02

Over 100 vannprøver tatt mellom Stavanger og Sognefjorden viser at havnespy har spredt seg lenger nord enn hittil kjent.

Det nordligste funnet av havnespy er gjort i Fensfjorden like nord for Mongstad.

Dette er et område med mye industri og flere oppdrettsanlegg i nærheten. Funnene er gjort ved Skipevika, Sløvåg og litt lenger nord i Brandangersundet.

– Disse industriområdene har mye skipstrafikk, og funn av havnespy her er alvorlig da det er sannsynlig at det fort kan spres videre med båtene som ligger til kai der, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kartleggingen er gjort av Norsk Institutt for naturforskning (Nina), på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Risiko for oppdrettsnæringen

Det er kjent fra andre land at havnespy får konsekvenser for oppdrett av skjell som følge av gjengroing av anlegg. Det vekker derfor også bekymring at det er gjort funn av arten i nærheten av anlegg for fiskeoppdrett.

Statsforvalterne i Rogaland og Vestland arrangerte i januar et informasjonsmøte rettet mot oppdrettsnæringen, der både Havforskningsinstituttet, Statsforvalterne, Miljødirektoratet og andre direktorater deltok.

I februar har de kalt inn til et tilsvarende møte rettet mot industribedrifter. Foreløpig er det ikke kartlagt havnespy lenger nord enn til Fensfjorden.

– For å kunne treffe nødvendige tiltak er det sentralt å fortsette kartleggingen videre nordover og sørover langs kysten, med særlig fokus på de store havnene med mye trafikk, sier Ellen Hambro.

Etter aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven har de som er ansvarlig for aktiviteter i områder med havnespy en plikt til å begrense risikoen for at det sprer seg.

Nytt funn i småbåthavn

Prøver tatt fra kaiområdene på Mongstad gir ikke entydige resultater. Foreløpig vet man derfor ikke sikkert om havnespy også er etablert på industribasen eller ikke. Dette må følges opp med flere undersøkelser.

Det er også gjort nye funn av havnespy svært nært allerede kjente funn i Stavanger, Haugesund og ved Askøy utenfor Bergen.

Blant annet ble havnespy funnet i en småbåthavn på sørsiden av Sølyst i Stavanger.

– Småbåthavnen ved Sølyst har svært mye aktivitet og båttrafikk i sommerhalvåret. Dette utgjør derfor en stor risiko for videre spredning, og det blir svært viktig å få satt inn effektive tiltak og rutiner for å hindre videre spredning fra båthavnen, sier Hambro.

Brukte ny miljø-DNA-metode

Samtidig er et positivt resultat fra kartleggingen at havnespy ikke ble funnet i noen av prøvene mellom Haugesund og Bergen.

Dette er første gang havnespy er kartlagt i Norge med bruk av miljø-DNA.

Miljø-DNA er en metode der man tar vannprøver for å lete etter genmateriale som er unik for arten.

– Miljø-DNA-metoden ga utslag på havnespy, og viste seg dermed å fungere, noe vi var spente på. Dette kan muliggjøre en effektiv kartlegging av store deler av kysten, sier Hambro.

Siden undersøkelsene kun baserer seg på vannprøver, får man liten informasjon om hvor mye havnespy det er på de stedene arten blir påvist.

Oppfølging med undersøkelser i felt er derfor viktig, og Havforskningsinstituttet er i gang med å kontrollere flere av stedene hvor havnespy ble påvist.

Aktuelle sommer-tiltak klare innen påske

Miljødirektoratet har gitt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i oppdrag å gjøre en risikovurdering av etableringen og spredning av havnespy i Norge, der de skal se på hvilke tiltak som vil være best å sette inn.

Komiteen skal allerede rundt påsketider levere en liste over aktuelle tiltak for sommeren i år, når båttrafikk og aktivitet langs sjøen øker.

Parallelt jobber Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet med å vurdere hvordan eksisterende lovverk kan brukes for å iverksette tiltak, og om lovendringer blir nødvendige.

Tiltak som kan være aktuelle å sette inn er blant annet ekstra aktsomhet, og å unngå unødvendig aktivitet i områder der havnespy er påvist, som kan føre til spredning av arten.

Det er også nødvendig at de som driver båtaktivitet i disse områdene gjør tiltak som kan bidra til å redusere spredning av havnespy ut av områdene, som for eksempel inspeksjon og rengjøring av utstyr.

FAKTA

  • Norsk Institutt for naturforskning (Nina) har på oppdrag fra Miljødirektoratet i desember 2021 kartlagt den marine fremmede arten havnespy, ved bruk av miljø-DNA og vannprøver.
  • Kartleggingen ble utført i desember. Det ble gjort flere nye funn i Fensfjorden like nord for Mongstad. I tillegg ble nye funn gjort i nærheten av allerede kjente funn i Stavanger, Haugesund og Askøy. I Egersund er det også tidligere funnet havnespy. Til sammen ble det tatt 106 miljø-DNA-prøver mellom Stavanger og Sognefjorden.
  • Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter. Dette kan få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet i norske havområder.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.