Jakt, fiske og natur | 22. juni 2022

Miljøpris til Osvassdragets forvaltningslag

– Dei har tatt ein leiande posisjon i arbeidet med å sikra artsmangfaldet og bestandane av dei ulike artane i Osvassdraget.

Formann Roald Helle takka fylkestinget via video under dagens møte i Rosendal. (Foto: Privat/Terje Søviknes)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 22. juni 2022 12:14

– Eg veit ikkje kven som har nominert oss, dette var nytt for meg då fylkeskommunen tok kontakt og sa vi hadde vunne pris, seier formann i Osvassdrages forvaltningslag, Roald Berge Helle.

Klima- og miljøprisen til Vestland fylkeskommune er i år todelt, og går til Osvassdragets forvaltningslag i Bjørnafjorden kommune og Mjåtveitelvas foreining i Alver kommune.

Kvar av prisvinnarane får 35 000 kroner.

– Dei sa at dei har følgd med på arbeidet vårt, og det var hyggeleg å høyra. Det største prodjektet vårt, dette med å betra forholda for gyting i sideelvene, er nesten ferdigstilt. Det er også ferdig finansiert, men vi skal finna gode tiltak å bruka også desse 35.000 kronene på, seier Helle.

Den blei i si tid bygd for å leia vatn til ein fabrikk, men har sidan hindra fisken å vandra til gyting. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Les ògHar fått løyve til å riva denne demningen

– Vi ønskjer å anerkjenna den viktige innsatsen og det langsiktige arbeidet for miljøutfordringa, sa Marthe Hammer då ho las opp grunngjevinga for tildelingane.

Hammer leiar innstillingsnemnda for klima- og miljøprisen.

Fylket skriv også dette om tildelinga:

Osvassdragets forvaltningslag har teke ein leiande posisjon i arbeidet med å forvalte vassdraget og tek initiativ til eigne forvaltningsprosjekt. Dei bidreg òg sterkt med kompetanse og arbeidsinnsats inn mot prosjekt i regi av lokale styresmakter. Artar som elvemusling, laks og sjøaure, i tillegg til ål er på raudlista og treng særskilt merksemd. Forvaltningslaget arbeider kontinuerleg slik at vassdirektivet sine delmål om god økologisk tilstand blir nådde.

Tala på fisk som går opp i elva for å gyte og talet på smolt som vandrar ut har auka i takt med arbeidet til forvaltningslaget. Det er dokumentert stigande tal på sjøaure gytande i dei nye opparbeida gytelokalitetane i elva. Forvaltningslaget arbeidar også for å ta ut oppdrettslaks og bos frå elva.

Fin anerkjenning for god dugnadsinnsats

Prisane vart delte ut av fylkesordførar Jon Askeland på fylkestinget i Rosendal.

Representantar frå Mjåtveitelvas foreining deltok på utdelinga, medan representantar frå Osvassdragets forvaltningslag deltok med ei videohelsing.

– Eg synest denne prisen er ei fin anerkjenning av dei mange dugnadstimane mange i forvaltingslaget legg ned, inkludert Os Jakt- og Fiskelag, som er blant dei vi samarbeider tettast med.

– Dei jobbar kveld og helg for stadig å utbetra forholda, blant anna ed å fiska ut oppdrettslaks kvar haust, uttaksfiske av gjedde, rydding i gytebekkar og utlegging av gytegrus. Vi har jamlege teljingar av ungfisk, videoovervaking og merking av utgåande smolt.

– Kva er det neste, utanom demningen som skal rivast i sommar?

– Når demninga er riven skal vi rydda og legga ut meir gytegrus i Vallaelva.

– Elles er det forhold vi ikkje kan gjera noko med, men som vi kan jobba med at det offentlege og grunneigarar utbetrar, med kulvertar og forhold på andre sideelver som bør utbetrast.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.