Samferdsle | 23. feb. 2022

Kva samferdsels-tiltak skal prioriterast i Vestland?

No kan kommunane og andre koma med innspel.

Kva samferdsels-tiltak skal prioriterast i Vestland?
Steinsprang på Hatvikvegen i fjor. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 23. feb. 2022 08:46

Pressemelding:

No kan kommunane og andre komme med innspel til kva fylkeskommunen skal prioritere av tiltak innan samferdsle i åra framover. Midlar til både mindre tiltak og store fylkesvegprosjekt skal prioriterast i Regional transportplan.

Fylkestinget vedtok Regional transportplan 2022-2033 for Vestland (RTP) i desember 2021.

Som del av handlingsprogrammet til RTP skal "Økonomisk handlingsprogram og investeringsprogram 2022-2033" vedtakast i fylkestinget i juni 2022, dette er ute på innspelsrunde til 1. mars 2022.

Innspelsfristen er 1. april. Vedtak blir gjort i fylkestinget i juni.

Store behov og utfordringar

No skal midlane til samferdsle i Vestland fordelast, også langsiktig fram til 2033.

Både rammeløyvingar til mindre tiltak innan m.a. trafikktrygging, kollektiv og gang- og sykkelprosjekt og store investeringsprosjekt skal prioriterast.

Fylkeskommunen vil ha innspel frå kommunar og andre i fylket til det økonomiske handlingsprogrammet i RTP.

– Vi ber om innspel til korleis vi skal prioritere samferdsleutfordringane i fylket innafor rammene vi har til rådvelde, seier fylkesordførar Jon Askeland.

– Behova i Vestland er særs store på vedlikehald og drift av fylkesvegnettet, kollektiv og nye prosjekt. Også innan trygging av vegane våre har vi store utfordringar!

– Dei økonomiske rammene fylkeskommunen har er langt frå tilstrekkelege for å møte desse. Vi må prioritere, og det vil vi ha innspel til.

Investeringsprogrammet i RTP som skal vedtakast i juni skal fordele midlane i komande økonomiplanperiode 2023-2026, i tillegg til ein langsiktig portefølje med større prosjekt som kan realiserast i resten av planperioden fram til 2033.

Kva er viktigast?

Fylkeskommunen spør mellom anna etter kva som er viktigast å prioritere: trafikktryggleik, gang- og sykkeltiltak, kollektivtiltak og oppgradering av kai, bru og tunnel eller midlar til store vegprosjekt.

Det er mellom anna føreslått å sette av 200 mill. kr. årleg til strekningsvise utbetringar av hovudvegar, samt å setje i gang minst to større gang -og sykkeltiltak årleg i tillegg til det som ligg i Miljøløftet.

Eigne løyvingar til rekkverk, veglys og til ei ordning med spleiselag for mindre prosjekt er og forslag i innspelsutkastet.

Det er laga faglege grunnlag til dei fleste tema innan transportsektoren som grunnlag for prioriteringane framover, i lag med føringar i RTP.

Kunnskapsgrunnlag for skredsikringspunkt, tunneloppgradering, vedlikehaldsbehov på bru og ferjekai og strategi for mjuke trafikantar er noko av det som lagar grunnlaget for RTP og som er tilgjengelege.

Innspelsutkastet gjev ikkje endeleg forslag til fordeling av midlar, men vurderer fordelinga mellom ulike føremål. Større prosjekt er heller ikkje prioritert i utkastet.

Aktuelle prosjekt er delt inn i dei som kan realiserast i økonomiplanperioden 2023-2026, og dei som er aktuelle fram mot utgangen av planperioden 2033.

Med dagens nivå på løyvingane vil det heller ikkje vere rom for å prioritere alle prosjekta som er nemnde i utkastet til investeringsprogram.

– Vi må dra i lag

Fylkeskommunen jobbar heile tida opp mot sentrale styresmakter for å styrke løyvingane til fylkeskommunale og andre samferdselstiltak i Vestland.

"Meir veg for pengane" er eit eige kunnskapsgrunnlag i RTP, som skildrar korleis ressursane vi har kan utnyttast på best mogleg måte.

– No må vi dra i lag for å få ei best mogleg utvikling av denne viktige sektoren i fylket vårt. Prioriteringane fylkestinget gjer blir ein svært viktig del av samfunnsutviklinga i Vestland, både for innbyggarar og næringsliv, seier Askeland.

Innspelsfristen er 1. april.

Arbeidet med endeleg framlegg til økonomisk handlingsprogram vil basere seg på innspela, utsendt innspelsutkast samt ytterlegare arbeid med å kvalitetssikre prosjekta både med omsyn til mogleg gjennomføring, prosjektutforming og økonomi.

Vedtak blir gjort i fylkestinget i juni.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.